ضمانت‌نامهٔ عام صادراتى

با اين ضمانت‌نامه کليهٔ کالاهاى صادراتى تحت تضمين قرار مى‌گيرد.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم درخواست صدور ضمانت‌نامهٔ عام صادراتى


۲. تصوير کارت بازرگانى


۳. اساسنامه و روزنامه رسمى (براى افراد حقوقى)


۴. سوايق صادراتى


۵. اصل فيش بانکى پرداخت ۲/۰ درصد مبلغ کل ضمانت‌نامه بابت سپردهٔ کارمزد

مراحل انجام کار

۱. دريافت مدارک از متقاضى


۲. صدور ضمانت‌نامه در دو نسخه و امضاى آن توسط صندوق و متقاضى


۳. ارائه ضمانت‌نامه و ضمائم مربوط

مرحلهٔ بروز و پرداخت خسارت

چنانچه صادرکننده نتواند در سررسيد، وجوه کالاهاى صادراتى خود را از خريدار دريافت کند بايستى مراتب را با توجه به مفاد ضمانتنامه به صندوق اعلام، تا صندوق براساس مهلت و مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه مبادرت به پرداخت خسارت کند. طبيعى است پس از پرداخت خسارت، صندوق به عنوان جانشين حقوقى صادرکننده، نسبت به دريافت خسارت اقدام خواهد کرد.

محل مراجعه

تهران: خيابان کريمخان، خيابان سپهبد قرني، شماره ۱۸۵

ضمانت‌نامهٔ خاص صادراتى

اين ضمانت‌نامه تنها يک کالاى خاص صادراتى را براساس قراردادى معين تحت پوشش قرار مى‌دهد

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم درخواست صدور ضمانت‌نامهٔ خاص


۲. قرارداد فروش، يا پيش‌نويس قرارداد فروش و يا اعتبار اسنادى


۳. هرگونه اطلاعات در مورد سابقهٔ معاملات قبلى خريدار و فروشنده و يا اوضاع مالى خريدار که بتواند در ارزيابى ريسک به صندوق کمک کند


۴. تصوير کارت بازرگانى


۵. اساسنامه و روزنامه رسمى (براى اشخاص حقوقى)


۶. سوابق صادراتى

مراحل انجام کار

۱. دريافت مدارک درخواستى


۲. بررسى مدارک، مخصوصاً قرارداد فروش و يا L/C


۳. بررسى ميزان اعتبار خريدار


۴. در صورت وجود L/C، استعلام از بانک مرکزى دربارهٔ وضعيت بانگ گشايش‌کننده


۵. دريافت کارمزد مربوط


۶. صدور ضمانت‌نامه

مرحلهٔ بروز و پرداخت خسارت

چنانچه صادرکننده نتواند در سررسيد، وجوه کالاهاى صادراتى خود را از خريدار دريافت کند بايستى مراتب را با توجه به مفاد ضمانتنامه به صندوق اعلام، تا صندوق براساس مهلت و مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه مبادرت به پرداخت خسارت کند. طبيعى است پس از پرداخت خسارت، صندوق به عنوان جانشين حقوقى صادرکننده، نسبت به دريافت خسارت اقدام خواهد کرد.

محل مراجعه

تهران: خيابان کريمخان، خيابان سپهبد قرني، شماره ۱۸۵

ضمانت‌نامهٔ اعتبار بانکى

اين ضمانت‌نامه در قبال تسهيلات دريافتى صادرکننده به عنوان وثيقه به مؤسسات اعتباردهنده ارائه مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم درخواست


۲. نامهٔ مؤسسهٔ اعتباردهنده مبنى بر درخواست صدور ضمانت‌نامه


۳. تصوير کارت بازرگانى


۴. اساسنامه و روزنامهٔ رسمى (براى اشخاص حقوقى)


۵. سوابق صادراتى


۶. پاسخ استعلام از حساب بانکى متقاضى


۷. اصل و تصوير اسناد مالکيتى که بايد در رهن صندوق قرار گيرد (در مورد متقاضيانى که رهينه‌اى به عنوان وثيقه در اختيار صندوق قرار مى‌دهند)


۸. تکميل فرم تعهد ضامن (در مورد متقاضيانى که ضامن به صندوق معرفى مى‌کنند)


۹. پاسخ استعلام از حساب بانکى ضامن‌ها

مراحل انجام کار

۱. دريافت و بررسى مدارک درخواستى


۲. انجام مراحل مربوط به ترهين (در مواقعى که رهينه‌اى معرفى شده باشد)


۳. بررسى ميزان اعتبار متقاضى


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۴. بررسى ميزان اعتبار ضامن‌ها (در مواقعى که ضامن معرفى شده است)


۵. ارائهٔ وثايق


۶. پرداخت کارمزد


۷. انعقاد قرارداد بين صندوق و صادرکننده


۸. صدور و ارسال ضمانت‌نامه براى اعتباردهنده

مرحلهٔ بروز و پرداخت خسارت

در صورتى که صادرکننده به هر علتى نتواند به تعهدات خود در سررسيد مقرر عمل کند، خسارت مطابق با مفاد ضمانت‌نامه به اعتباردهنده پرداخت مى‌گردد و متعاقباً با استفاده از وثايق دريافتى نسبت به بازيافت آن اقدام مى‌شود

محل مراجعه

تهران: خيابان کريمخان، خيابان سپهبد قرني، شماره ۱۸۵