آفتاب

فلسفه و نظریه تاریخ

فلسفه و نظریه تاریخ

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷ مقاله

کتاب حاضر تلاشی است برای توضیح و تبیین اندیشه‌های اقتصادی 'ابن خلدون 'بر اساس کتاب 'مقدمه 'او که علاوه بر بیان توصیفی و نظری, گاهی مباحث با بیان ریاضی و نموداری درج گردیده است .کتاب در پنج فصل سامان یافته است .فصل اول به کلیات اختصاص دارد که در آن, مباحثی نظیر ضرورت طرح اندیشه‌های اقتصادی متفکران مسلمان ;پیشینه تحقیق, زندگی‌نامه, آثار, شخصیت علمی و جایگاه...هدف از پژوهش حاضر, استخراج و بازسازی 'تئوری انحطاط 'در نظریات ابن خلدون بر پایه تحلیل کتاب 'مقدمه', از نظرگاه جامعه‌شناختی است .نویسنده معتقد است' :باتوجه به خلائ اندیشه انحطاط در فرهنگ اسلامی, بررسی جامعه شناختی تئوری انحطاط ضرورت دارد .جامعه اسلامی معاصر جهت فایق آمدن بر ضعف‌ها و کاستی‌ها نیاز به تئوری انحطاط دارد, نظریه‌ای که در آن از چگونگی انحطاط جوا...

در این کتاب تاریخ تمدن و زندگی مردم جهان, همراه با طرح‌های متعدد, طی بیست و چهار بخش با این مطالب تدوین شده است: مقدمه (درباره پیدایش منظومه شمسی و زمین), 1ـ روش باستان شناسی, 2ـ نخستین فرهنگ و تمدن (سومری‌ها), 3ـ گسترش تمدن بابل, 4ـ توسعه تمدن (تمدن مصر), 5ـ آریایی نژادان مشعل داران تمدن آسیا تمدن‌های مادها و هخامنشیان, 6ـ تمدن‌های هند و چین, 7ـ فینیقی‌ها,...'تاریخ چیست 'و 'چرا مطالعه‌اش کنیم 'دو پرسش است که نگارنده در اثر حاضر درصدد پاسخگویی به آن است .بررسی مقدماتی دیدگاه‌های تاریخ‌نگاران درباره سرشت و هدف موضوع مورد مطالعه آنها, موضوع اصلی کتاب است .در عین حال مهم‌ترین مقولات مورد بحث در کتاب چنین عنوان شده است' :دورنماهای تاریخی و راهنمای روشن بحث‌های معاصر درباره سرشت و هدف تاریخ', 'ارزیابی چالش‌هایی که...نویسنده در اثر حاضر درصدد اثبات نظریه‌ای است درباره 'تکامل فرهنگ 'از زمان برآمدن آن در عصر انسان نماها تا زمان سقوط دولت روم ;بنابراین, مطالب کتاب یک دوره بررسی انسان‌شناسی است که نویسنده در آن سیر پیشرفت و تحول فرهنگ را از حدود یک میلیون سال پیش, مرحله به مرحله با ذکر منابع و شواهد شرح می‌دهد و رابطه فرهنگ با عناصر و عوامل گوناگون را باز می‌نمایاند .بیشت...

این کتاب از مجموعه 'خودآگاهی تاریخی 'حاوی مقالات و مطالبی است که طی آنها نویسنده, نوع نگرش و برخورد اسلام با اندیشه مدرن و به عبارتی جایگاه اندیشه مدرن در اندیشه متفکران مسلمان و تحولات جهان اسلام را بررسی می‌کند . مباحث کتاب در 9فصل با این عناوین و موضوعات سامان یافته‌اند1 :ـ شمه‌ای از پارادوکس تاریخی :اندیشه مدرن روشنگری ـ اسلامی, 2ـ مدرنیسم اسلامی و ان...سومین کتاب از سلسله مباحث 'خودآگاهی تاریخی 'طی چهار فصل متضمن مباحثی است درباره 'تجدد و سنت .'فصل اول با عنوان 'مدرنیته و راسیونالیته (تجدد و عقلانیت) ' شامل بررسی 'ماهیت مدرنیته و تجدد', همچنین تبیین رابطه 'عقلانیت و تجدد 'است . موضوع فصل دوم (غرب‌زدگی) از دو مبحث تشکیل شده است' :صورت‌های چهارگانه غربزدگی در ایران در آخرین دوره کور پایان تاریخ دولت پنهان جه...کتاب دوم از مجموعه 'خودآگاهی تاریخی 'شامل مجموعه مباحثی است در مبانی نظری فرهنگ و تمدن معاصر که نویسنده آن با هدف احیای نگرش اصیل دینی بر پایه تفکر معنوی آماده‌گر (انتظار ظهور منجی) به تشریح و تبیین و تحلیل فرهنگ و تمدن معاصر دست می‌زند .مولف در این کتاب, ضمن شناسایی و مقایسه عناصر و اجزای تشکیل دهنده 'تفکر معنوی آماده‌گر در غرب و شرق, آموزه‌های فکری و ا...مجموعه چهار جلدی 'خودآگاهی تاریخی 'تحقیقی است در شناخت و تبیین مبانی نظری فرهنگ و تمدن معاصر به منظور ایجاد 'خودآگاهی 'مبنی بر آگاهی دینی در فکر و ذهن اندیشمندان, محققان, تاریخ پژوهان و معلمان .به اعتقاد نویسنده 'با رسیدن امواج فکر جدید رنسانسی طی پنج قرن اخیر به عالم شرق, خودآگاهی اصیل دینی اکثر روشنفکران غرب‌گرای ما از بین رفته و در نتیجه دچار بی تاریخ...'مایکل استنفورد', ـ نویسنده این کتاب مسائل فلسفی تاریخ و علوم اجتماعی را با کمک مثال‌هایی به زبان ساده بیان می‌کند .او می‌کوشد با بحث‌هایی درباره هستی شناسی, شناخت شناسی و روش شناسی, از اعتبار شناخت تاریخی دفاع کند و به پرسش‌ها و تردیدهای مربوط به اعتبار چنین معرفتی پاسخ دهد .مباحث کتاب از 'درآمد 'و 9فصل تشکیل شده است .در 'درآمد 'که به چیستی فلسفه تاریخ...اثر حاضر((پس‌گفتاری)) است بر ده جلد تاریخ تمدن ;به عبارت دیگر شرحی است بر ماحصل سال‌ها تحقیق و تالیف((ویل دورانت)) در زمینه تاریخ و تمدن چهار هزاره بشر که در آن کوشیده شده به پرسش‌های کلی و اساسی درباره مسائل عمده و اصلی انسان و تاریخ پاسخ داده شود .مقولاتی که به استناد شواهد و مدارک تاریخی و با اشاره به بسیاری رویدادهای تاریخی نمونه در این کتاب مطرح شده...اثر حاضر 'پس گفتاری 'است بر ده جلد تاریخ تمدن ;به عبارت دیگر شرحی است بر ماحصل سال‌ها تحقیق و تالیف 'ویل و اریل دورانت 'در زمینه تاریخ و تمدن چهار هزاره بشر که در آن کوشیده شده به پرسش‌های کلی و اساسی درباره مسائل عمده و اصلی انسان و تاریخ پاسخ داده شود .مقولاتی که به استناد شواهد و مدارک تاریخی و با اشاره به بسیاری رویدادهای تاریخی نمونه در این کتاب مطر...این کتاب, برگردان The Homeless Mindاست که سه تن از جامعه شناسان معاصر, ')پیتر ل.برگر', 'بریجیت برگر 'و 'هانسفرد کلنر(', آن را تالیف کرده‌اند . موضوع کتاب درباره تاثیر فرایند 'نوگرایی 'و نهادهای مدرن بر 'آگاهی مدرن 'به ویژه در جهان سوم است' .یعنی تاثیر دو دسته از فرایندهای نهادی مدرن به مثابه 'حاملان اولیه '(فن‌آوری اقتصاد و دیوان سالاری مدرن) و 'جاملان ثا...در کتاب 'سرچشمه‌های جامعه‌شناسی', علاوه بر معرفی زندگی و بررسی آرا و اندیشه‌های 'ابن خلدون', تلخیص از دو کتاب 'مقدمه 'و 'کتاب العبر 'وی فراهم می‌آید .کتاب حاضر در شش بخش سازمان یافته است .بخش اول (تاریخ زندگانی ابن خلدون) مشتمل بر یازده فصل است1 :ـ روزگار ابن خلدون, 2ـ تبار ابن خلدون, 3ـ آموزش و پرورش 4ـ ابن خلدون میان تونس و فاس, 5ـ ابن خلدون در آندلس,...

مولف, مقوله((هدفمند بودن)) یا((بی‌هدفی تاریخ)) را از دیدگاه((کارل یاسپرس)) و ((آیزایا برلین)) ارزیابی کرده, سپس نظریات تاریخی آن دو را با دیگر فلاسفه تاریخ مقایسه نموده است .تشابه یاسپرس و برلین در آن است که هر دو, انسان را سازنده تاریخ می‌دانند, نه محصول کارخانه بی‌رحم و خشن آن ;اما اختلاف آن دو در این است که یاسپرس در روند تاریخی به نوعی تکامل و پیشرفت...نویسنده در این کتاب ـ در قالب ده بخش ـ اندیشه‌های اجتماعی 'ابن خلدون' را شرح و تبیین می‌کند1 :ـ زندگی ابن خلدون, 2ـ فهم ابن خلدون از تاریخ, 3ـ هدف, 4ـ پدیده‌های جدا از جامعه, 5ـ پدیده‌های اجتماعی در زندگی سیاسی شهرنشینی, 7ـ خلافت, 8ـ ویژگی‌های کلی زندگی شهری, 9ـ وسایل کسب ـ راه‌های زندگی, 10ـ علوم .در بخش پایانی کتاب ترجمه مقاله‌ای با عنوان 'ابن خلدون, م...مولف در این کتاب تلاش کرده پیشینه تفکر و اندیشه 'فلسفه تاریخ 'را بنمایاند. وی در آغاز, فلسفه تاریخ را به دو معنا تفکیک نموده است1 :ـ فلسفه تاریخ به معنای عام کلمه, یعنی تصوری که اقوام مختلف در امکنه و ازمنه متفاوت از سرنوشت و از گذر حوادث داشته‌اند, 2ـ فلسفه تاریخ به معنای اخص کلمه یعنی نظریه‌هایی که بیشتر در عصر جدید ـ احتمالا از قرن هفدهم میلادی به بعد...جلد دوم از مجموعه((فلسفه تاریخ)) حاوی درس‌هایی است از استاد شهید آیت‌الله مطهری که تحت همین عنوان در سال‌های 1355تا 1357برای برخی از شاگردانشان تقریر کرده‌اند .در این دروس, افزون بر نقد و تحلیل بخشی از کتاب((مارکس و مارکسیسم)) نوشته((آندره پی‌یتر)), دیدگاه مارکسیسم درباره فلسفه تاریخ نیز بررسی و ارزیابی شده است .کتاب شامل سه بخش است :در بخش اول, نخست ریشه...جلد دوم از مجموعه 'فلسفه تاریخ 'حاوی درس‌هایی است از استاد شهید آیت‌الله مطهری که تحت همین عنوان در سال‌های 1355تا 1357برای برخی از شاگردانشان تقریر کرده‌اند .در این دروس, افزون بر نقد و تحلیل, بخشی از کتاب 'مارکس و مارکسیسم 'نوشته 'آندره پی‌یتر', نیز دیدگاه مارکسیسم درباره فلسفه تاریخ, بررسی و ارزیابی شده است .کتاب شامل سه بخش است :در بخش اول, نخست ریشه‌...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷ مقاله