آفتاب

مطالب گوناگون

مطالب گوناگون

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

نویسنده برای طرح مباحث مارکسیسم و نقد ادبی, چهار مقوله را بررسی می‌کند: 1 ـ ادبیات و تاریخ, 2 ـ شکل و محتوا, 3 ـ نویسنده و تعهد, 4 ـ پدید آورنده همچون تولید کننده. وی یاد آور می‌شود: 'نقد مارکسیستی ادبیات را بر پایه شرایط تاریخی پدید آورنده آن تحلیل می‌کند؛ و به همین سان برای شناخت این نقد آگاهی از شرایط تاریخی آن ضرورت دارد.... پس, ارزشمندترین روش برای پردا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله