آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۱۳۰ مقاله
کتاب حاضر در سال 1932برای اولین بار در فرانسه به چاپ رسید .این کتاب با همه فشردگی و پیچیدگی, مهم‌ترین اثر 'ماکس رافائل ( 1889ـ 1952) 'است که درباره هنر و پیوند آن با تاریخ و جامعه به رشته تحریر آمده است .خوانندگان در این کتاب با زوایای گوناگون اندیشه 'رافائل'درباره زیباشناسی, هنر و اجتماع آشنا می‌شوند .این کتاب از سه بخش اساسی تشکیل یافته است .در بخش نخست...

نگارنده این کتاب از منظر فلسفه مشرق و با نگاهی عرفانی, شرح و تفسیری از مفاهیم و معانی دنیای رنگ‌ها به دست می‌دهد .وی ضمن تبیین این مفاهیم به برخی شاهکارهای نقاشی نیز اشاره می‌کند .در این کتاب, این مباحث به چشم می‌خورد : ((فیزیک رنگ)), ((عوامل و اثرات رنگ)), ((هماهنگی رنگ‌ها)), ((مایه‌های ذهنی از رنگ)), ((تئوری طرح رنگ)), ((ترکیب رنگ‌ها)), ((ساز واری رنگ‌ها...

کتاب حاضر از دو مقوله اساسی شکل گرفته است زیبایی‌شناسی. نگارنده بر این باور است' :این دو مقوله از هر لحاظ مربوط به هم و برساخته روابط یکدیگرند .فلسفه هنر به چیستی و چگونگی هنر می‌پردازد و در پی آن است که در این زمینه به مفاهیمی روشن و صریح دست یابد و زیبایی شناسی نیز در حقیقت بررسی 'فلسفه زیبایی و ذوق است' .'جان هاسپرز ' در مقوله فلسفه هنر به مباحثی چون ت...این کتاب شامل مجموعه ای از تصاویر گوناگون, نقاشی ها, طراحی ها, مجسمه ها و پارچه های بافته شده, از سراسر جهان, طی دوره های گوناگون تاریخی است. تصاویر به صورت موضوعی‌؛ همچون مادر و کودک, حیوانات و شکل ها, دسته بندی شده اند.

مولف در این کتاب کوشیده است تا نقش و پایگاه هنر را در قلمرو مردم‌شناسی و روان‌شناسی شرح و تبیین نماید .مطالب کتاب ذیل مباحثی از این دست سامان یافته است' :انسان, محیط و معماری', 'عکاسی و مردم‌شناسی', 'فیلم‌های اتنوگرافیک', 'نقش تلویزیون در گسترش فرهنگ و هنر', 'سمبولیسم رنگ در فرهنگ مردم', 'هنر و بهداشت روانی', 'هنر درمانی', 'تئاتر درمانی', 'نقش هنرهای دست...

کتاب حاضر درباره فلسفه هنر, به ویژه زیبایی شناسی تدوین شده است .اریک نیوتن (نگارنده) پس از پیش گفتاری درباره اهداف و انگیزه‌های تدوین کتاب, می‌گوید ...' :بنابراین پژوهش در زیبایی طبیعت مستلزم پژوهش در خاصیت وجودی, یا کارایی ذاتی, می‌شود ;و یا دست کم مستلزم پذیرفتن آن است که زیبایی محصول فرعی خاصیت وجودی است ;و حال آن که پژوهش در زیبایی هنری چنین الزامی ند...مجموعه حاضر در بر گیرنده 12مقاله از نویسندگان ایرانی و خارجی است که با موضوع 'هنر 'در ماهنامه رودکی ـ بین سال‌های 1350تا 1357به چاپ رسیده است .عنوان مقالات کتاب بدین قرار است' :هنر/ ارنست کاسیرر, ترجمه بزرگ نادرزاده', 'نظاره هنر و هنر نظاره/ برتولت برشت, ترجمه چنگیز پهلوان', 'هنر در جامعه یک بعدی/ هربرت مارکوزه, ترجمه بابک قهرمان', 'پایه‌های اجتماعی هنر مدر...

این مجموعه حاوی مقالاتی است از نویسنده در باب نقد هنری و بررسی کلی نقد و نظرهای معارض. '[در این مقالات] سعی شده که در آغاز تصویری گذرا از خط سیر و ویژگی‌ها و گرایش‌های انتقادی هر دوران فراهم آید و سپس, با نگرشی دقیق‌تر و مفصل‌تر به نقد هنری مدرن پرداخته شود... در فصل آغازین آن پس از اشاره‌ای گذرا به معضل نقد در دایره فرهنگی و هنری خودمان, در پیوند با تعریف ن...مطالب این کتاب در چهار بخش سامان یافته است .در بخش نخست طی مقالاتی سیر تحول هنرنگاری‌گری از ابتدای نیمه دوم سده 8هـ.ق / 14م تا پایان دوره ناصری ترسیم شده است .در بخش دوم, جامعه‌شناسی هنر فلزکاری, به مثابه یکی از کهن‌ترین آثار هنری معرفی شده است .بخش سوم حاوی مقاله ((شهریار عدل)) درباره دو کاشی گرد فلز فام کاشان است .در این مقاله وضعیت اجتماعی و تاریخی که...((هنر و داوری)) شامل مباحثی در زمینه زیباشناختی و نمایش است که در دو بخش تدوین شده است .بخش اول شامل سه مقاله با این عناوین است :((نگاهی تازه به فلسفه هنر(زیبایی, زیبایی شناخت, هنر و ساختار اثر هنری))), ((هنر ـ کنترل هستی ـ کنترل هنر)) و ((نمایش, مدل‌سازی و دید منصفانه)) . بخش دوم شامل نمایش‌نامه‌ای کوتاه با عنوان((داوری)) است که چهار بازیگر (مرد جوان, زن...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۳۰ مقاله