آفتاب

کشاورزی و فنون مربوطه

کشاورزی و فنون مربوطه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۳ مقاله

ششمین جلد از مجموعه ((فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی)) شامل 2000اصطلاح و واژه مربوط به رشته ترویج و آموزش کشاورزی است .این واژه‌نامه در دو بخش سامان یافته است .در بخش نخست, واژه‌های انگلیسی با معادل فارسی, نیز شرح مختصری از واژه‌ها فراهم آمده و در بخش دوم, نمایه معادل‌های فارسی به طبع رسیده است .در آغاز واژه‌نامه, چگونگی استفاده از اصطلاحات, نیز فهرست منابع...هفتمین جلد از مجموعه ((فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی)) به واژه‌ها و اصطلاحات ((علوم و صنایع غذایی)) اختصاص یافته است .در این کتاب 2240واژه و اصطلاح علمی انگلیسی که در رشته‌های علوم و صنایع غذایی رواج بیشتری دارد, به ترتیب حروف الفبای انگلیسی آمده است .ذیل هر مدخل, معادل فارسی, تعریف و شرح مختصری از واژه‌ها عرضه گردیده است .پایان کتاب شامل نمایه معادل‌های فا...این فرهنگ مشتمل بر 2900واژه و اصطلاح علمی رشته کشاورزی و منابع طبیعی ـ خاصه آبیاری ـ است که به ترتیب حروف الفبای((انگلیسی به فارسی)) و ((فارسی به انگلیسی)) تدوین شده است .ذیل هر واژه ضمن ارائه معادل, تعریفی از آن نیز آمده است .برخی واژه‌ها دارای تصاویر و ارجاعات هستند .این کتاب براساس فرهنگ ((a Dictionary Webster,s Third New Internation))نگارش یافته است...

کتاب حاضر مشتمل بر 1800واژه و اصطلاح مربوط به اقتصاد کشاورزی است که طی دو بخش جداگانه تنظیم شده است' :بخش انگلیسی ـ فارسی 'و 'بخش فارسی ـ انگلیسی .'در بخش فارسی ـ انگلیسی شرح واژه‌ها درج نشده و خواننده برای شرح آنها, باید به متن انگلیسی ـ فارسی مراجعه نماید .در مقابل هر واژه انگلیسی, یک یا چند معادل فارسی, تعریف و شرح کوتاهی از آن آمده است .علاوه بر آن, ب...در این کتاب تعداد 2180واژه و اصطلاح علمی رشته بیماری‌شناسی گیاهی در دو بخش جداگانه به طبع رسیده است .بخش اول شامل واژه‌ها و اصطلاحات انگلیسی است که در مقابل هر یک از آنها یک یا چند معادل فارسی همراه با توضیحاتی مختصر آمده است . این بخش به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شده است .مخاطبان در بخش دوم این فرهنگ که به ترتیب حروف الفبای فارسی نظام یافته برای شرح...یازدهمین جلد از 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی 'حاوی 1950واژه و اصطلاح علمی مربوط به رشته‌های حشره‌شناسی کشاورزی است که در دو بخش سامان یافته است .واژه‌های بخش نخست به ترتیب الفبای عنوان انگلیسی مرتب شده و ذیل هر مدخل آن تعریف واژه, سپس معادل یا معادل‌های فارسی آن درج گردیده است . بخش دوم کتاب به ترتیب الفبای فارسی مرتب شده و در مقابل هر واژه معادل انگلیسی...این کتاب شامل 2240واژه و اصطلاح علمی در رشته علوم باغبانی است که در دو بخش جداگانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی تدوین شده است .در بخش فارسی به انگلیسی در مقابل هر واژه فارسی یک معادل انگلیسی ذکر شده است . اما در بخش دوم, علاوه بر چند معادل فارسی, در مقابل واژه انگلیسی این اطلاعات نیز آمده است :ارجاعات, اختصارات, تعریف و توضیحاتی به همراه تصویر . در...کتاب حاضر جلد دوازدهم از 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی 'است که با عنوان 'مرتع‌داری وآب‌خیزداری 'به چاپ رسیده است .در این جلد 2810واژه و اصطلاح رشته مرتع و آب‌خیزداری به ترتیب حروف الفبای انگلیسی گردآمده است .ذیل هر واژه, معادل فارسی, تعریف و توضیحات, و معادل‌های لاتین آن درج شده است . فرهنگ حاضر با نمایه فارسی به انگلیسی همراه است .مولف در نوشتن واژه‌های م...

در این کتاب شیوه‌های بیولوژیکی, تکنولوژی و تئوری‌های مربوط به تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تثبیت همزیست نیتروژن طی مباحثی از این دست تشریح شده است' :موجودات مختلف تثبیت کننده ازت', 'منابع مهم تثبیت بیولوژیک نیتروژن در مناطق گوناگون آب و هوایی', 'ریزوبیوم و باکترویید', 'مطالعات اکوفیزیولوژیک تثبیت نیتروژن', 'روش‌های آزمایشگاهی اکوفیزیولوژی تثبیت نیتروژن 'و 'تل...آن چه در کتاب آمده, حاصل تدریس مولف در زمینه کاربرد برنامه‌ریزی خطی و به کارگیری آن در تحقیقات کشاورزی است که طی 9فصل سامان یافته است .در کتاب برخی مباحث نظری, همراه با مسائل واقعی در بهره‌برداری زراعی و دامی, همچنین برخی برنامه‌ریزی‌ها در شرایط ریسک و عدم حتمیت, برنامه‌ریزی خطی بهینه تقریبی و چگونگی ساختن بهره‌برداری‌های همگن شرح داده شده است .عناوین بعض...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۳ مقاله