آفتاب

پیایندها (نشریات ادواری)

پیایندها (نشریات ادواری)

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

در بخش نخست کتاب تعریفی از مدیریت زبان به دست داده شده, سپس شیوه تدوین برنامه‌ای برای مدیریت زمان آموزش داده می‌شود .در بخش دوم با استفاده از آزمون‌ها و پرسش نامه‌هایی شیوه ارزیابی نیازها و اهداف برای تدوین برنامه زمانی ذکر می‌گردد .تهیه نقشه زمانی برای اهداف مختلف (مانند مدیریت در بحران, هفتگی, مطالعه, کار و (...مطالب بخش سوم کتاب است .در بخش پایانی مول...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله