آفتاب

واژه نامه ها و دایره المعارفها

واژه نامه ها و دایره المعارفها

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲ مقاله
در کتاب حدود 300واژه و اصطلاح رایج در ادبیات علوم تحقیقات, تکنولوژی و توسعه, همراه با معرفی برخی سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در حوزه‌های علوم تحقیقات, تکنولوژی و توسعه, گردآمده است .واژه‌ها (مدخل‌ها) براساس الفبای فارسی مرتب شده و ذیل هر مدخل ضمن تعریف و توضیح آن, معادل انگلیسی و نشانی مطالب استخراجی درج گردیده است .در انتهای کتاب نمایه...در این فرهنگ کوچک مصور که برای نوجوانان به فارسی برگردانده شده شرح و معنی ساده و کوتاه بیش از 300واژه و اصطلاح تخصصی مربوط به فن‌آوری فراهم آمده است .ترتیب واژه‌ها براساس الفبای انگلیسی ترتیب صفحات از راست به چپ است .به منظور سهولت استفاده از این فرهنگ‌نامه, در انتهای کتاب واژه‌نامه, الفبای فارسی آمده است و به شماره صفحه درج شده در مقابل آن مراجعه می‌کنند...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲ مقاله