آفتاب

فبسفه و نظریه

فبسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

نگارنده در این مجموعه بر آن است به ترسیم تحلیلی لایه‌های تکنولوژی, نیز به علت‌یابی, آسیب شناسی و تعیین کاستی‌های بنیادین اندیشه‌ای و تحقیقی جامعه بپردازد. کتاب دربردارنده‌ی این مباحث است: 'خاستگاه فلسفی تکنولوژی', 'پایگاه اجتماعی تکنولوژی', 'جایگاه اقتصاد تکنولوژی', 'جهت داری علوم' و 'محورهای آسیب شناسی مبنایی'.نویسنده در مقدمه تصریح می‌کند: 'نوشته حاضر در جست و جوی 'طرح مسئله' جهت تامل بنیادی در ماهیت 'تکنولوژی و هنر و اطلاعات تکنولوژیک' است، بی‌آنکه راقم آن، این تکنولوژی و نظام آن را ایده‌آل و غایت قصوای حیات انسانی تلقی، یا آن را کورکورانه نفی کند. پرسش و تفکر و خودآگاهی نسبت به ماهیت 'نظام تکنیک' و اطلاعات تحصلی و پوزیتیو آن، که مقوم فرهنگ مسلط جهانی عصر حاضر ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله