آفتاب

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰ مقاله

در این کتاب ابتدا به عوامل یادگیری زبان, سپس سیر تاریخی آن اشاره می‌شود و در پی آن مباحث مختلفی درباره زبان و منشا آن مطرح می‌گردد .آن گاه تحول تدریجی آموزش زبان تشریح می‌شود .در کتاب ضمن مقایسه شیوه‌های سنتی آموزش زبان با روش‌های جدید, فنون مختلف آموزش زبان‌های خارجی به دست داده شده است . این کتاب شامل چهارده بخش است که در پایان آن تمریناتی چند گنجانده شد...کتاب حاضر در بر گیرنده مقالاتی است از' نظریه زبان بینابین و تحلیل خطاها در رشته زبان شناسی کاربردی .گفتنی است' :اصطلاح زبان بینابین توسط <<سلینکر>> در راستای این باور ابداع شد که زبان یاد گیرنده زبان, نوعی از زبان دورگه زبان مادری او و زبان هدف است .' کتاب به دو بخش تقسیم شده است .بخش اول درباره تحلیل خطاها یعنی خطاهای نظام‌مند زبان آموز است .بخش دوم در خ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰ مقاله