آفتاب

واژه نامه ها و دایره المعارفها

واژه نامه ها و دایره المعارفها

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

واژگان و اصطلاحات مربوط به 'صنعت پلاستیک 'در این فرهنگ برحسب الفبای انگلیسی, و به شیوه توصیفی, جمع آمده است .کلیه واژگان و عبارات انگلیسی متن به صورت مرجعی مستقل, شرح و بررسی شده, همچنین معادل‌های فارسی لغات و اصطلاحات تخصصی با اصل انگلیسی درج گردیده است .برای تبدیل واحدها در سیستم‌های مختلف, ضمیمه‌ای در انتهای کتاب, فراهم آمده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله