آفتاب

مشکلات اجتماعی، انجمنها

مشکلات اجتماعی، انجمنها

نمایش ۱ تا 25 از ۶ مقاله

در نوشتار حاضر برخی از علل انحراف جوانان بررسی و براساس آموزه‌های دینی راه حل‌هایی پیشنهاد شده است.

در این کتاب که برای گروه سنی 'ج 'و 'د 'به فارسی ترجمه شده, نویسنده در قالب طنز اجتماعی به اوضاع و احوالی اشاره می‌کند که اغلب کودکان و نوجوانان با آن دست به گریبان‌اند ;اوضاعی که زندگی امروزی بر کودکان و نوجوانان تحمیل می‌کند .قهرمانان داستان 'کارآگاه کلوچه 'و دستیارش 'شیرمال 'هستند . در کتاب حاضر ماجرای پنج پرونده از پرونده‌های آنان بازگو می‌شود .نخستین...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶ مقاله