آفتاب

علوم سیاسی

علوم سیاسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۹۱ مقاله

سومین جلد از مجموعه ((گزیده متون علم سیاسی)) با عنوان ((مبانی علم سیاست)) در 8فصل به زبان انگلیسی تدوین شده است .مولف در فصل نخست مطالبی درباره سیاست در زندگی روزمره, مفهوم سیاست, مکاتب علوم سیاسی و تئوری‌های اساسی علم سیاست آورده است .وی در فصل دوم درباره مهم‌ترین مفاهیم اساسی علم سیاست, نظیر پایگاه, اقتدار, عدالت, حقوق طبیعی, و حقوق اساسی بحث کرده است ....

مولف نسخت موضوع برابری را از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی و اقتصادی تبیین نموده, سپس با توجه به چند گانگی انسان‌ها و تعداد متغیرهایی که برابری برحسب آنها ارزیابی می‌شود, تعریفی از مسئله برابری به دست می‌دهد .((عملکرد و قابلیت‌ها)), ((آزادی, تکلیف و رفاه)), ((عدالت و قابلیت)), ((اقتصاد, رفاه و نابرابری)), ((فقر و ثروت)) و ((مقتضیات برابری)) از مباحث کتاب به شم...

نوشتار حاضر, معرفی((آلکسی دوتوکوتل)) همراه با بررسی آثار و تحلیل اندیشه‌های اوست .((آلکسی دوتوکویل)) از متفکران سیاسی و تاریخ‌نگار قرن نوزدهم(فرانسه) و سرآمد متفکران عصر دمکراتیک بود .وی آریستوکراتی بود که دموکراسی را اجتناب ناپذیر می‌دانست .((دموکراسی در امریکا)), ((یادها)) (گزارش از سال‌های انقلاب کبیر فرانسه 49ـ 1948) و ((رژیم کهن و انقلاب)) از جمله آ...این نوشتار, انتقادی است بر سیاست‌های دولت آمریکا, به ویژه اقدمات اخیر دولت بوش علیه عراق و خاورمیانه که طی آن سعی شده سیاستگذاران اصلی حاکمیت امریکا, به خصوص نقش صهیونیزم در شاکله‌ی قدرت معرفی می‌شود.نگارنده در این کتاب مبانی علم سیاست نظری (مجموعه مطالعات تاریخی, جامعه شناسانه, روان شناسانه و انسان شناسانه درباره رفتار طبیعی انسان در حوزه سیاست) را بررسی و تحلیل کرده است .وی ابتدا سرشت دانش سیاسی را توضیح داده, سپس موضوعات و مفاهیم اساسی (همچون :دولت, حاکمیت, سیاست, ملت, و قدرت) در دانش سیاسی را شرح داده است .وی در ادامه موضوعاتی چون :روش‌ها در دانش...نگارنده در بخش نخست کتاب, علم سیاست و دیگر جنبه‌های مربوط به آن را تعریف می‌کند ;همچنین اصول شناخت پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را مطرح می‌سازد ;سپس الگوهای مشارکت سیاسی در نظام‌های مختلف و نیز روش‌های آموزشی سیاسی را به دست می‌دهد .وی در بخش دوم نیز چگونگی شکل‌گیری و تکوین شخصیت سیاسی و نقش نهادهای رسمی و غیررسمی را در باب مقوله یاد شده تشریح می‌کند .کتاب حاضر, نگاهی است فلسفی به آثار و آرای تنی چند از سرآمدان اندیشه سیاسی در غرب .در این نوشتار, ابتدا پاره‌ای از مهم‌ترین فلسفه‌ها و اندیشه‌های سیاسی از حیث مبادی و مبانی فلسفی آن‌ها بررسی می‌شود ;سپس موولف به نتایج حاصل از آن, نیز تاثیری که در امر سیاست بشری یا در اندیشه‌های بعدی داشته‌اند, اشاره می‌کند .نقش و منزلت((انسان)) در متن منظومه‌های سیاسی مورد...در این نوشتار, پیوستگی و سیر تکامل نظریه‌های دولت از 'توماس هابز' (اراده مطلق) تا 'گئورگ ویلهلم فریدریش هگل '(اراده عقلانی) بررسی و ارزیابی می‌شود .نگارنده بر این باور است' :اندیشه سیاسی مدرن در باب وجه عقلانی دولت با تکیه بر عقل بشر و با تکیه بر مبانی نظری در پیکر یک دستگاه فلسفی بزرگ آغاز شد و با منطق درونی خود راهی را پیمود که صرف نظر از پیدایش نظریه‌...مولف در این کتاب طی مباحثی از خلال واقعیت‌های زندگی روزمره به بررسی و تحلیل مفاهیم توسعه اهتمام ورزیده است .وی برای این منظور, پس از برشمردن پاره‌ای از مشکلات فرهنگی و موانع توسعه در کشورهای در حال رشد, رهنمودهایی برای حل معضلات فرهنگی فراهم آورده است .برخی مباحث کتاب عبارت‌اند از' :توسعه سیاسی به مثابه یک ضرورت تکنولوژیک', 'بازبینی نقش دولت در فرآیند توس...

مولف کتاب, ابتدا به اجمال از مفاهیم و مبانی فلسفی لیبرالیسم و سیر تحولات تاریخی آن سخن به میان می‌آورد ;سپس برخی اندیشمندان این مکتب به اختصار معرفی می‌شوند .در پی آن مولف با شرح روند شکل‌گیری لیبرالیسم در ایران تفکرات و اندیشه‌های برخی افراد و تشکل‌های لیبرالی را بررسی و ارزیابی می‌کند, از جمله ((زین‌العابدین مراغه‌ای)), ((میرزا ملکم‌خان)), ((تشکل‌های لیب...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۹۱ مقاله