آفتاب

آمارعومی

آمارعومی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۷ مقاله
کتاب حاضر که با همکاری 'مرکز آمار ایران 'و 'سازمان 'UNFPAبه زبان انگلیسی تدوین گردیده, حاوی مطالبی درباره ویژگی‌های جمعیتی ایران است . در این کتاب ضمن بیان کلیاتی درباره میزان جمعیت و ساختار سنی و جنسی آن, برخی جنبه‌های جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی جمعیت بررسی شده که از آن جمله‌اند :میزان ازدواج‌ها و طلاق‌ها, مسکن و میزان بهره‌مندی هر کس از مسکن, میانگین و م...مولف در این کتاب درباره موضوع 'بی پاسخی 'نکاتی را فراهم آورده و از آن به مثابه یکی از منابع خطاهای آمارگیری یاد کرده است .وی نخست اصطلاحات گوناگون مرتبط با موضوع را شرح داده, سپس این موضوع را مطرح ساخته که بی پاسخی در عمل در چه زمانی و به چه عللی اتفاق می‌افتد .در ادامه, نظریات مختلفی که در این زمینه مطرح شده بررسی شده است .در پایان کتاب, روش‌های متداول...کتاب حاضر بخشی از گزارشی است که با عنوان 'بررسی آگاهی‌ها, نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی 'پیش‌تر به چاپ رسیده است .نگارنده درباره کتاب خاطر نشان می‌کند' :هدف کلی این بررسی (کتاب) را می‌توان شناخت عینی سطح رضایت اجتماعی در عرصه حیات فردی, خانوادگی, و اجتماعی در جامعه شهری ایران, با عنایت به ابعاد جمعیتی, فرهنگی و اقتصادی دانست, به گونه‌ای دقیق‌تر, می‌خو...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۷ مقاله