آفتاب

روندهای اجتماعی

روندهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۳۵ مقاله


در کتاب حاضر ابعاد گوناگون((خشونت سیاسی)) و مبانی اساسی برای درک این پدیده پیچیده براساس دانش نظری و تجربه تاریخی تبیین می‌شود .ابتدا در این اثر دیدگاه اشخاصی چون((افلاطون)), ((ارسطو)), ((ابن خلدون)), ((تامس هابز)), ((جان لاک)) و ((فیدل کاسترو)) در ارتباط با مفهوم خشونت سیاسی بیان شده, سپس ابعاد فرهنگی اقتصادی, زیست‌شناختی, روان‌شناختی, جامعه‌شناختی, تکنو...کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که با هدف تبیین زوایای مختلف خشونت و تحلیل پیچیدگی‌های معرفتی ـ اجتماعی آن از منابع خارجی گردآوری, سپس ترجمه شده است .در مقالات کتاب سعی شده است, ضمن تعریفی از خشونت و تئوری‌های جامعه شناسانه سنتی آن, ناکارآمدی آنها را نشان دهد .وی در ادامه, خشونت را به مثابه یک پدیده مستقل و متاثر از مقتضیات قرن بیستم معرفی می‌کند و...

'امنیت عمومی مبهم و پیچیده است, این مفهوم در سیر حیات خود دایما دچار تحول شده و از مفهومی به مفهوم دیگر تغییر یافته است.... در دیدگاه مدرن, امنیت معطوف به قدرت و تامین زندگی امن و مرفه انسان و حفاظت از عاملان آن یعنی متخصصان و صاحب نظران می شود و نسبت به دیدگاه پست مدرنیسم معطوف به معنا در زندگی انسانی و تاکید بر لذت گرایی و معناگرایی اراده و خلاقیت انسانی ا...کتاب حاضر شامل 51خلاصه مقاله است که در کنگره 'پرسش مهر 'ارائه شده است. این کنگره در پاسخ به دو پرسش ریاست محترم جمهوری, سید محمد خاتمی یعنی 1ـ 'جایگاه دین و آزادی در قانون اساسی 'و 2ـ 'با گفت و گوی تمدن‌ها چگونه می‌توانیم جهان را زیباتر کنیم 'برگزار گردید .ذیل هر خلاصه مقاله این اطلاعات به چشم می‌خورد :نام نگارنده, عنوان مقاله, نام استان و شهرستان و مقطع...

گزیده‌ای از مقالات دانش‌آموزان دختر سراسر کشور ـ در پاسخ به دو سوال رئیس جمهور در خصوص 'هم‌اندیشی دینی 'و 'گفت و گوی تمدن‌ها 'ـ مطالب این کتاب را تشکیل می‌دهد .عناوین برخی مقالات بدین قرار است' :حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی/ صدیقه محمدنژاد', 'جایگاه دین و آزادی در قانون اساسی/ سرور فرهمند', 'دین و آزادی/ سمیرا صوفی', 'منطق در عرصه گفتگوی تمدن‌ها/...((دایره چهارگوش)) دومین کتاب از مجموعه ((دریچه‌ای نوگشوده)) است, که مباحث آن به جنبه‌های اجتماعی تبلی‌ غ و روش‌های فرهنگ‌زدایی در جوامع اختصاص دارد . نگارنده در این کتاب سعی دارد ضمن بیان جنبه‌های فریبنده فرهنگ غرب و پیامدهای منحط آن ;خوانندگان را به شناخت فرهنگ غرب و بازنگری در آن رهنمون سازد . ((تکرار و تکرار)), ((زرق و برق و تجمل)), ((لذت, شادی و راحتی))...در آغاز کتاب به مقوله 'آمادگی دفاعی' در آرای برخی شخصیت‌های علمی, فرهنگی و سیاسی اشاره شده است. پس از آن, نیروی انسانی و سیاست دفاعی با سه مبحث: مزیت نیرو بر سلاح, نقش ایثارگران جوان, و نقش مستضعفین ایثارگر, بررسی و ارزیابی می‌شود. عوامل سیاسی و سیاست دفاعی عنوان بخش دیگر کتاب است که سه موضوع را دربر دارد: 1 ـ نقش رهبری و زمامداران, 2 ـ وظایف خاص زمامداران د...

نویسنده در این کتاب خاطرنشان می‌کند که'ما در استفاده از اینترنت باید به خاطر داشته باشیم که فرهنگ ما پیش از این دو بار به خاطر وسوسه افلاطونی ـ مسیحی برای تلاش در جهت خلاص شدن از بدن‌های آسیب پذیر سقوط کرده و به نیهیلیسم رسیده است. در این بار فعلی در مقابل این وسوسه مقاومت کنیم و بدن‌هایمان را تصدیق کنیم, نه علی رغم فانی بودن و آسیب‌پذیری آن‌ها, بلکه به این...نویسنده برای بررسی پدیده 'اینترنت' متاثر از نظر کیرکگارد درباره نشریات و روزنامه‌هاست. به اعتقاد او اینترنت نظام پایگانی را ویران می‌کند بی آن که جایگزینی برایش بیابد. 'در واقع اینترنت با هم سطح کردن پدیده‌هایی که پیش از این در نظمی پایگانی چیده شده بودند, آشوبی پدید می‌آورد که در زمان و مکان محدود خوش آیند است, اما در نهایت, نگاه ما به عالم پیرامون را مختل...این کتاب به منظور آشنایی کودکان گروه سنی 'الف' و 'ب' با نکات ایمنی در خیابان‌ها و رعایت دقت و احتیاط هنگام عبور و مرور در خیابان‌ها و استفاده از وسایل نقلیه عمومی فراهم آمده و با طرح‌هایی برای رنگ‌آمیزی و سرگرمی به طبع رسیده است.نگارنده در فصل نخست کتاب کوشیده است, علاوه بر تعریف 'شرم', تمایز آن را با حس گناه و حس تقصیر و اشتباه نشان دهد. به تصریح نگارنده: 'در تبیین حس شرم در معنای نوین آن... کوشیده‌ام تا بر موضوع خود انگیختگی درونی فرد در تجربه‌ی حس شرم به عنوان تمایز اصلی میان درک سنتی و نوین از حس شرم را در قلمرو فرهنگی مورد توجه قرار داده‌ام. در این بخش ارجاعاتی به متون کلاسیک ا...نگارنده در کتاب حاضر, اطلاعاتی درباره تحولات کسب و کار, مدیریت سازمان‌ها, آینده اقتصاد و مانند آن در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد ; همچنین نظام اقتصاد اطلاعات و تاثیر آن بر کار و زندگی انسان را بررسی می‌کند و اطلاعاتی از نظام اقتصادی بعد, یعنی 'نظام اقتصاد زیستی '(بیواکونومی), عرضه می‌کند که به‌زعم وی' :مبین اوج آگاهی انسان از قوانین و ساز و کارهای حیاتی خود و...کتاب حاضر در پاسخ به تئوری برخورد تمدن‌های 'ساموئل هانتینگتون '(استاد علوم سیاسی و مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک دانشگاه هاروارد 'که در سال 1993مطرح گردید, فراهم آمده است' .سید محمد خاتمی 'در مقام سیاست مدار صلح طلب و تنش زدا در آستانه قرن بیست و یکم ظاهر شد و تز منطق, گفت و گو, اندیشه, خردورزی و عشق به انسان‌ها را جایگزین زورگویی‌ها, قلدری‌ها و تئوری...

نگارنده در این نوشتار بر آن است نشان دهد که چگونه استعمار فرهنگی می‌کوشد پل‌های ارتباطی بین حال و گذشته امت اسلامی را قطع کند .به‌زعم نویسنده حرکت قطع از فرهنگ, نشانه‌ها و نمودها و داعیه دارانی دارد که در مرحله اول براساس جدا کردن امت از پیشینه و میراث‌ها و در مرحله دوم براساس مسخ فرهنگی این نسل به اجرا درآمده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۳۵ مقاله