آفتاب

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۶۲ مقاله

ششمین کتاب از مجموعه 'ارتباطات', با عنوان 'رسانه‌ها و نوگرایی 'در هشت فصل سامان یافته است .مهم‌ترین پرسش نگارنده در کتاب این است که' :رسانه‌های ارتباطی در تشکیل جوامع امروزی چه نقشی ایفا کرده‌اند و چگونه باید تاثیر اجتماعی شکل‌های جدید ارتباطات و انتشار اطلاعات را, از اختراع ماشین چاپ در اورپای قرن پانزدهم تا توسعه شبکه‌های جهانی ارتباطات, درک کنیم .' 'تا...در کتاب حاضر به اختصار جنبه‌های تکنولوژیک و جنبه‌های سیاسی رسانه‌های گروهی در عصر حاضر و نحوه تاثیر آن بر فرهنگ جوامع بیان شده است .نگارنده علاوه بر آن برخی دیدگاه‌های نظریه پردازان جامعه اطلاعاتی, مانند :یورگن هابرماس, مارشال مک لوهان, آنتونیو گرامشی و آلوین تافلر را بررسی و تحلیل کرده است .دهکده جهانی, دگرگونی و ساختار رسانه‌های همگانی, آوازه‌گری تجاری...در نوشتار حاضر متضمن مباحثی درباره معاشرت‌های اجتماعی است که با استناد به یافته‌های علم روان‌شناسی رهنمودهایی برای بهبود روابط انسانی در محیط خانوادگی, محیط درسی و تحصیلی, در محیط کار و به طور کلی جامعه به دست داده شده است .در این کتاب ضمن بررسی مفاهیم و اصول رفتار سازمانی, کاربردهای آن در مدیریت سازمان‌ها تبیین شده است .کتاب در نه فصل برای دانشجویان رشته‌های مدیریت فراهم آمده است .فصل اول شامل کلیاتی درباره روابط انسانی و رفتار سازمانی است و فصل دوم و سوم به مباحثی درباره((انگیزش)) و ((مناسبات رهبری و انگیزش)) اختصاص یافته است .در فصل چهارم((مبانی رفتار سازمانی و فرهنگ سازم...

در این نوشتار با استناد به پژوهش‌های متعدد, رفتارها و مسائل مختلف اجتماعی, طی این عناوین بحث و بررسی می‌شود' :روان‌شناسی اجتماعی چیست', 'خود', 'ادراک اجتماعی', 'تغییر نگرش‌ها', 'تصورات قالبی, پیش‌داوری‌ها و تبعیض', 'نفوذ اجتماعی', 'روابط متقابل اشخاص', 'پرخاش', 'رفتار موافق اجتماعی', 'رفتار در گروه‌ها', 'روان‌شناسی محیط 'و 'روان‌شناسی جمعی .'کتاب با مروری بر تاریخچه علم روان شناسی اجتماعی و مراحل تکوین آن آغاز می‌شود, سپس در بخش نخست سه مبحث کلی 'مفهوم خود', 'نمایش خود و ادراک اجتماعی 'و 'شناخت اجتماعی 'مطرح می‌گردد .بخش دوم با عنوان 'ارزیابی دنیای اجتماعی', مشتمل بر دو موضوع 'نگرش 'و 'اقناع 'است .در بخش سوم محوری‌ترین مبحث روان‌شناسی اجتماعی یعنی :نفوذ اجتماعی و رفتار گروه بررسی و تشریح می‌گ...در این کتاب, رفتار اجتماعی انسان و کنش متقابل میان فرد و گروه در دو جنبه روان شناختی و اجتماعی بررسی شده است. مقدمه کتاب در بر گیرنده موضوع, تعریف, تاریخچه و قلمرو روان شناسی اجتماعی است. عناوین فصلهای دیگر کتاب عبارت اند از: نظریه های روان شناسی اجتماعی‌; روشهای پژوهشی در روان شناسی اجتماعی‌; انسان, محیط و رفتار اجتماعی‌; کنش متقابل اجتماعی‌; خود; پیش داوری...این کتاب دارای یازده فصل است که در پنج فصل آغازین بیشتر موضوعات نظری در روان شناسی بررسی شده و شش فصل بعدی به موضوعات کاربردی اختصاص دارد. عناوین فصل‌های کتاب بدین قرار است: 'کلیات', 'ادراک اجتماعی', 'شناخت اجتماعی', 'نگرش', 'پیش داوری', 'جاذبه میان فردی', 'پرخاشگری', 'رفتار حمایتی', 'نفوذ اجتماعی', 'پویایی‌های گروه' و 'زمینه‌های جدید تحقیق در روان شناسی اجت...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۶۲ مقاله