آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله
'جامعه‌شناسی علمی, انتقادی 'مشتمل بر مباحثی در خصوص مبانی و اصول اولیه جامعه‌شناسی, همچنین جایگاه انتقادی جامعه‌شناسی در عصر حاضر است که طی ده فصل ویژه دانشجویان جامعه‌شناسی منتشر شده است .در فصل نخست کلیاتی درباره علم جامعه‌شناسی, قلمرو, بحث علمی بودن آن و نقش نظریه در جامعه‌شناسی فراهم آمده و در فصل دوم, 'مفهوم نقش و پایگاه 'تشریح شده و فصل‌های بعدی نیز...فصل اول کتاب, شامل معرفی کسانی است که درباره'مدینه فاضله' نظراتی عرضه کرده‌اند. در فصل دوم علاوه بر تعریف جامعه شناسی, تقسیم‌بندی و رابطه آن با علوم دیگر مطرح می‌گردد. فصل سوم درباره تعریف جامعه و انواع روابط اجتماعی است. موضوع فصل‌های دیگر عبارت‌اند از: 'احوال و آرای برخی از متفکران و پیشگامان جامعه شناسی', 'جایگاه جامعه‌شناسی در علوم انسانی','طبقه اجتماعی'...در این کتاب مراحل مختلف جامعه‌شناسی که در عصر روشنگری با((آگوست کنت)) آغاز شد و در آثار مارکس, اسپنسر, دورکهایم و وبر تکامل یافت و سپس با مهاجرت به آمریکا در آرای افرادی مانند تالکوت پارسونز و مکاتبی مانند ساختارگرایی متجلی گشت, معرفی شده است .این کتاب متضمن مطالبی است در دنیای پر تلاطم مفاهیم, شیوه‌های تحقیق, حوزه‌های مورد توجه و چهره‌های سرشناس یکی از م...نویسنده در دو فصل آغازین کتاب, جهان بینی و روش شناسی 'ماکس وبر' را بررسی می‌کند؛ سپس در دو فصل پایانی موضوع 'جامعه شناسی تفهمی' و جامعه شناسی‌های تخصصی او را تشریح می‌نماید که عبارت‌اند از جامعه شناسی‌های اقتصادی, دینی, سیاسی, حقوق, و جامعه شناسی هنر و فن. نویسنده تصریح می‌کند: 'سعی این کتاب کوچک بر این است که تفکر جامعه شناختی وبر را به زبان روشن, به همان ش...این کتاب با هدف آشنایی با مددکاری اجتماعی و چگونگی کمک به افراد آسیب‌پذیر تدوین شده این موضوعات را دربر دارد' :مسائل اجتماعی و کنترل اجتماعی', 'مسائل و پدیده‌های اجتماعی', 'جامعه شناسی و مسائل اجتماعی', 'مبانی مددکاری اجتماعی', 'مددکاری اجتماعی ـ خدمات و رفاه خانواده 'و 'مددکاری اجتماعی در جهان سوم .'نویسنده خاطر نشان می‌کند : 'پیامدها و بازتاب‌های مسائل مخت...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله