آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله
((جامعه‌شناسی آفریقا)) به مباحثی درباره برخی مسائل اجتماعی کشورهای آفریقایی اختصاص دارد .مولف در کتاب کوشیده است اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی خصوصا عامه این کشورها فراهم آورد .وی کتاب را با این مقولات تدوین کرده است .((فرهنگ افریقا و شخصیت)), ((ماهیت سازمان اجتماعی و عرف اجتماعی)), ((سازمان‌های سیاسی آفریقایی)), ((طبقه‌بندی اجتماعی و تحرک اجتماعی))...

نگارنده در کتاب پاره‌ای از مسائل جامعه شناسی را با ذکر نمونه‌ها و مصادیقی از جامعه کردستان, به ویژه عشایر کرد, شرح و تبیین نموده است' .معنی و هدف جامعه شناسی', 'منشا جامعه و رشد آن', 'جامعه پذیری (اجتماعی شدن) اعضای جامعه', 'فرهنگ '(culture), 'نهادهای اجتماعی', 'خانواده و ازدواج', 'اقتصاد و تاسیسات اقتصادی', 'آموزش و پرورش', 'نظام سیاسی و ساخت حکومت', 'ن...نویسنده در کتاب حاضر می‌کوشد, پس از طرح مقدماتی مقتضیات وجود شناسی و معرفت شناسی جامعه ;ملزومات نظریه‌پردازی در این باب را به اجمال بیان کرده با سیری مختصر در مکاتب غالب جامعه شناسی امروزین, نظیر مکاتب نظم‌گرا, تغییرگرا, ترکیب‌گرا و بینابینی, تصویری ایجابی از ادراک جامعه شناختی فراهم آورد .برخی مباحث کتاب عبارت‌اند از :وجود شناسی جامعه ;معرفت شناسی جامعه...این کتاب حاوی مجموعه منسجم و پیوسته‌ای از تحلیل‌های جامعه شناختی درباره پست مدرنیسم است و در آن پست مدرنیسم براساس نظریه اجتماعی, مطالعه جامعه شناختی فرهنگ و شالوده‌های قشربندی اجتماعی مربوط به آن, تحلیل و تبیین می‌شود. در این کتاب سه فرضیه درباره پست مدرنیسم بررسی می‌شوند: فرضیه تغییر فرهنگی که پست مدرنیسم را بر اساس 'تمایز زدایی' از مدرنیسم جدا می‌کند؛ فرض...این کتاب مشتمل است بر مجموعه‌ای از تحلیل‌های جامعه شناسی درباره پست مدرنیسم که در آن پست مدرنیسم از نظر اجتماعی, تحقیق جامعه شناختی فرهنگ و پایه‌های اجتماعی ـ طبقاتی آن بررسی می‌شود. 'این کتاب از سه برنهاد به هم پیوسته و منسجم تشکیل شده است: 1 ـ برنهاد نوع فرهنگی. به این معنی که مدرنیسم نوعی صورت‌بندی فرهنگی 'گفتاری' است, حال آن که پست مدرنیسم نوعی صورت‌بندی...در این کتاب به اجمال سیر تحول علم جامعه‌شناسی از دوران نوزایی, اصلاح‌گری تا جامعه صنعتی تبیین شده است .پیش از شروع بخش‌های اصلی کتاب, فرآیند شکل‌گیری علم جامعه‌شناسی در کشور فرانسه و رشد نظریه‌های جامعه‌شناسی, همچنین جدایی علم جامعه‌شناسی از فلسفه توضیح داده می‌شود .در بخش نخست دوران نوزایی, اصلاح‌گرایی و دوران قراردادهای اجتماعی ـ که با ظهور اندیشمندانی...دومین جلد از((تاریخ اندیشه و نظریات جامعه‌شناسی از ابتدا تاکنون)) به مبحث ((جامعه‌شناسی تاریخی اسلام)) اختصاص یافته است .در این جلد, فرایند پیدایش مذاهب و فرق اسلامی ذیل چهار بخش بررسی و ارزیابی می‌شود .بخش‌های کتاب عبارت‌اند از :((مبانی جامعه‌شناسی دین بر مبنای قرآن کریم)), ((جامعه‌شناسی سیاسی و قشربندی در قرآن و سنت)), ((جامعه‌شناسی رفتارهای جمعی و منش...این کتاب جلد دهم از مجموعه 'تخیل جامعه شناختی' است که به شرح جامعه شناسی تاریخی جنبش‌ها, جماعات و چشم‌اندازهای مختلف متفکران مسلمان اختصاص دارد. ساختار این جلد در یک مقدمه و پنج بخش تدوین گردیده است. 'درمقدمه به مفاهیم جامعه شناختی جنبش‌های اجتماعی پرداخته شده است. بخش یک در شش فصل به شرح مقدماتی تفکیک یافتگی جنبش‌های اجتماعی دینی آغازین و چگونگی تکوین نظریا...بخش نخست کتاب, یعنی زندگی 'ماکس وبر' و نظریات او درباره‌ی انواع حقانیت و 'جادوزدایی از جهان' ترجمه‌ی 'حسین تربیع' است که در پی آن اندیشه‌ها و دیدگاه‌های وبر با این موضوعات شرح و تبیین می‌شود: 'سازمان‌ها: پدرسالاری و دیوان سالاری', 'علم سیاست', 'نظریه‌ی تاریخ وبر درباره‌ی تجدد', 'پیش گفتار وبر بر اخلاق پروتستانی و روحیه‌ی سرمایه‌داری', 'تیپ ایده‌آل یا الگوی ن...مطالب نوشتار حاضر بر اساس جامعه شناسی تاریخی تدوین شده و حاوی مروری است کلی بر بینش‌های اصلی علوم اجتماعی. مباحث کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است: 'نیاز افراد به یکدیگر', 'ارتباط افراد با یکدیگر', 'انتظارات متقابل انسان‌ها از یکدیگر', 'تمایز انسان‌ها', 'تمدن و اجتماعی شدن افراد', 'نظریه: شناخت تفکر و باور افراد', 'رقابت و هماهنگی در بین افراد', 'کنش جمعی...مولف کتاب, در پی فهم رابطه بین وضعیت جامعه‌شناسی و نوگرایی در ایران است. وی این مباحث را در ده فصل برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی ـ مخصوصا جامعه‌شناسی ـ عرضه می‌کند :بنیان‌های نظری و اجتماعی موثر در ظهور جامعه‌شناسی در ایران, مراحل تاسیس جامعه‌شناسی در ایران, ویژگی‌های جامعه‌شناسی در ایران, بحران جامعه‌شناسی در ایران, کتاب‌های جامعه‌شناسی در ایران, وضعی...دومین مجلد از سیزده‌گانه 'تخیل جامعه شناسی در بستر تاریخ 'است که با عنوان 'جامعه شناسی دینی در شرق باستان 'به طبع رسیده است .نگارنده در مقدمه خویش در باب تخیل جامعه شناسی می گوید ':تاریخ جدل نظریه‌های اجتماعی اندیشمندان یا تخیل جامعه شناسی بشر تاریخ آنقدر عمیق و متناسب با واقعیت‌های زندگی انسان رشد پیدا نمود که اثرات آن هیچ‌گاه از ذهن نظری و تجربیات روش شن...کتاب حاضر با نگرشی فمینیستی نگارش یافته است .نویسندگان کتاب مانند بسیاری دیگر از زنان فرهیخته, به جامعه‌شناسی رسمی و رایج نگاهی انتقادی دارند .به اعتقاد این دو نویسنده (نویسندگان کتاب) جامعه‌شناسی نیز مانند علوم دیگر, جانب‌دار است و در نظریه‌ها و پژوهش‌های مرد محورانه خود همواره زنان را نادیده گرفته یا تصویری نادرست از آنها به دست داده است .بنابراین کتاب...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله