آفتاب

جامعه شناسی و مردم شناسی

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۰ مقاله
نگارنده در این نوشتار, به اجمال جامعه مغرب را به نقد کشیده است .مطالب کتاب با این عناوین تدوین یافته است :پاورچین در وادی عقب ماندگی ;بلوک بندی جهان (شرق و غرب) ;منظور از جهان اول و دوم و جهان سوم چیست ;ریخت شناسی جوامع علمی ;اخلاق اجتماعی ;آزادی خواهی و دموکراسی ;نظریه انسجام ; حوزه ارتباطات ;قالب‌بندی‌های انسان گرایانه ;انواع جوامع ;جامعه باز و بسته ; تئ...کتاب حاضر, شامل اصول و مبانی جامعه‌شناسی است که در فصل نخست آن چارچوب نگرش جامعه‌شناسی و تعریف آن آمده است .فصل دوم به مقوله((نیاز و نقش آن در جامعه)) و ((رفتار اجتماعی)) و فصول بعدی به ترتیب به این مباحث اختصاص دارد :((روابط اجتماعی)), ((غریزه)), ((گروه‌های اجتماعی)), ((هنجارهای اجتماعی)), ((ارزش‌های اجتماعی)), ((فرهنگ)), ((اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری)), (...نویسنده _ 'فیلیپ منینگ ' _ در این کتاب با استفاده از رساله فوق لیسانس و دکترای 'ارونیگ گافمن ' () 1982 _ 1922 _ جامعه شناس آمریکایی _ عقاید و نظریه های وی را تشریح می نماید. در فصل اول شرح مختصری از کلیه عقاید , نظریه ها و روش های گافمن ذکر شده است . فصل دوم به موضوع رساله فوق لیسانس گافمن ('مامور پمپ بنزین ') , رساله دکترایش (رفتار ارتباطی در جزیره دیکسون )...در این کتاب طی 15فصل, آمار اجتماعی(شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی) با مثال‌های متعددی از داده‌های واقعی اجتماعی برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی تشریح شده است .در کتاب این مباحث فراهم آمده است :((مقدمه‌ای بر آمار)), ((متغیرهای اجتماعی و سنجش آنها)), ((گروه‌بندی داده‌های کیفی)), ((گروه‌بندی متغیرهای کمی)), ((متوسطه‌ها)), ((عمل نرم سازی)), ((سنجش پیوس...

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از پنج سخنرانی 'کلودلوی استروس‌ج '(1908) که در دسامبر 1977از رادیو کانادایی CBCدر برنامه 'اسطوره و معنا 'پخش شد .این سخنرانی‌ها در واقع پاسخ به پرسش‌هایی است که از سوی اندیشمندان مطرح می‌شده است .عناوین این پنج سخنرانی از این قرار است' :برخورد اسطوره و علم', 'تفکر بدوی و تفکر مدرن', 'لب شکری‌ها و دو قلوها :جدایی اسطوره‌ها', 'اسطوره...مجموعه حاضر مشتمل بر سخنرانی‌های نگارنده (سید محمد امین) در باب اصلاحات است که با موضوعاتی از این دست ایراد شده است' :حقوق اساسی', 'راست و چپ', 'اصلاح طلب و محافظه‌کار', 'جنگ تمدن‌ها', 'خودی و غیر خودی', 'تسامح و تساهل', 'نگرشی اصلاحی', 'هم سویی با غرب', 'فروپاشی شوروی', 'تهاجم فرهنگی', 'اکثریت و اقلیت 'و 'تورم جوانی .'اصول و کلیات علم جامعه‌شناسی در این کتاب, طی دوازده بخش برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی تشریح می‌شود .بخش‌های کتاب عبارت‌اند از :((کلیات(متدولوژی, قانون, علم, قوانین اجتماعی))), ((نظری بر سیر تکوینی تفکرات اجتماعی)), ((مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی)), ((گروه‌های اجتماعی)), ((طبقات اجتماعی)), ((نهادها و سازمان‌های اجتماعی)), ((روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی)...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۰ مقاله