آفتاب

الاهیات مسیحی

الاهیات مسیحی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۱ مقاله

در این کتاب, آموزه‌ها و مفاهیم مهم آیین کاتولیک تشریح و تبیین گردیده, افزون بر آن, با استناد به آیات کتاب مقدس, گفته‌های آبای کلیسا و متالهان کاتولیک نقل شده است .مخاطبان کتاب را با این عناوین مطالعه می‌کنند : 'عینیت خدا', 'ظهور و تجلی الهی', 'ظهور مجدد مسیح', 'تجسد', 'عید پنجاهه', 'ایمان', 'دگرگون شدن در مسیح', 'اعتراف کاتولیکی 'و 'امور اخروی .'

'تمام تلاش 'جان مک کواری' [نویسنده] در این کتاب, یافتن ارتباط و قرابت میان فلسفه اگزیستانسیالیسم با الهیات مسیحی است. او از فیلسوفان آن مکتب هیدگر و از میان متکلمان مسیحی معاصر, رودلف بولتمان را انتخاب کرده و آرا و عقاید فلسفی و الهیاتی آنها را در موضوعات اساسی با یک دیگر مقایسه می کند. مبنای کار مک کواری در این مقایسه, دو اثر معروف این دو متفکر, یعنی 'وجود...شماره‌ی حاضر از 'ارغنون' شامل مقالاتی است درباره‌ی الهیات جدید که عبارت‌اند از: 'مقدمه‌ای در باب الهیات/ شهرام پازوکی', 'مسیحیت از عیسی تا یوحنا/ د . ل . کارمدی و ج. د. کارمدی, ترجمه‌ی حسین پاینده', 'درآمدی بر تفکر تومائی نو/ شهرام پازوکی', 'خدا در فلسفه‌ی جدید و تفکر معاصر/ اتین ژیلسون, ترجمه‌ی شهرام پازوکی', 'گزیده‌ای از یادداشت‌های 'واپسین سال‌ها'/ سوزن ک...

کتاب ترجمه‌ای است درباره زندگی, تفکر و آرای 'پل تیلیش 'ـ متفکر سیاسی و عالم الهیات ـ که عمدتا به حوزه الهیات مربوط می‌شود' .تیلیش دو ملاک صوری برای هر الهیاتی قائل است .اولی این است که فقط آن گزاره‌هایی الهیاتی‌اند که تا آن جا به متعلقشان می‌پردازند که می‌توانند مربوط به دلبستگی فرجامین ما شوند .دومین ملاک صوری هر الهیاتی این است که تنها آن بیاناتی الهیا...'دیوید ری گریفین 'در این کتاب می‌کوشد تا الهیات را برای دو گروه معرفی کند, گروه برتافته از مدرنیسم که به شدت به مسائل دینی و معنوی توجه یافته‌اند و در عین حال الهیات سنتی را نامعتبر و الهیات مدرن را نامتناسب می‌دانند و نیز گروهی که کاملا وابسته به مدرنیسم هستند و از این رو معنویت دینی خود را از کف داده‌اند . کتاب در هشت فصل تدوین شده است که عبارت‌اند از' :...نویسنده در این کتاب ابعاد مختلف اندیشه های 'رودولف بولتمان' (1884 ) 1976 _ _ متفکر مسیحی _ را بررسی نموده است. وی ضمن عرضه تصویری کلی از الاهیات معاصر, متفکران مختلفی را که بر اندیشه بولتمان تاثیر نهاده اند معرفی و ابعاد مختلف اندیشه بولتمان را در حوزه های گوناگون اعم از تاریخ و نقد عهد جدید, اگزیستانسیالیسم و هرمنوتیک فلسفی را به نقد می کشد. عناوین برخی از...سعی نگارنده در این کتاب بازخوانی تاریخ کلیساست .وی مباحث کتاب را به دو دوره حکمت و هنر مسیحی تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از' :دوره پاگانیسم (شرک) :کاسمولوژیسم یونانی ـ رومی 'و 'دوره تئیسم (خدامداری) :تئولوژیسم مسیحی .'نگارنده یادآور می‌شود ...' :دوران یونانی ـ رومی (جهان مداری) که در آن تفکر متافیزیک و فلسفی, غالب است و به 'کاسموسانتریسم 'تعبیر شده است .مسی...سلسله مباحث این مجموعه به بررسی و تبیین دوره سوم حکمت و هنر مسیحی, یعنی به دوره اومانیسم اختصاص دارد' .نهضت رنسانس و اصالت حیات نبوی ; با مبانی نظری تمدن جدید :اومانیسم', 'تحولات سیاسی اومانیستی :سلطه طبقه بورژوا, جدایی سیاست از دیانت و طرد تئوکراسی و مرجعیت دینی و دنیوی کلیسا', 'تحولات علمی ـ انتقادی اومانیستی :طرد معارف و الهیات و آداب کلیسایی قرون وسطا...

موضوع اصلی کتاب, بررسی اندیشه‌های بنیادگرایانی است که اجازه ظهور اندیشه مخالف خود را بر نمی‌تابند و عقاید خود را حقیقت و عقاید دیگران را باطل می‌پندارند .سعی نگارنده بر آن است تا با مروری بر تاریخچه اندیشه‌های بنیادگرایان و زمینه‌های اجتماعی بروز آنها, محدودیت‌های بحث با آنان را شرح دهد .در بخشی از کتاب, مخاطبان با انواع شگردها و استدلال‌های بنیادگرایان...

رودولف بولتمان ـ نویسنده کتاب ـ از جمله متالهان مسیحی است که با طرح موضوعات و آرایی خاص به مباحث الهیات مسیحی رونق بسیار بخشیده است .نگرش هرمنوتیکی او به عهد جدید, قرابتی که میان نظرات او و اندیشه هایدگر هست, همچنین مفهوم 'اگزیستانسیل 'او از تعالیم مسیحی و از وضعیت بشری بحث‌های فراوانی انگیخته است .یکی از ابعاد مهم الهیات بولتمان و شاید مهم‌ترین رکن میرا...نویسنده بر آن است تا وضعیت و جایگاه کنونی دین در آمریکا را تحلیل و چگونگی شکل‌گیری صهیونیسم یهودی و مسیحیت در آمریکا را بررسی نماید. در کتاب تصریح شده است: 'مولف کوشیده است نشان دهد که دین در آمریکای امروز ماهیت و هویتی حقیقتا مسیحی ندارد بلکه ترکیبی است با مایه‌های یهودی ـ مسیحی. صفت بارز این دین بنیادگرایی است که خود فرآورده‌ای یهودی ـ اسرائیلی است. و از ا...کتاب حاضر به مباحثی از رودلف اتو 1869'ـ 1937) در باب تجربه دینی اختصاص دارد .به عبارت دیگر در این کتاب عامل غیر عقلانی در مفهوم الوهیت و نسبت آن با عامل عقلانی بررسی و ارزیابی می‌شود' .اتو 'در مورد عامل غیر عقلانی در الوهیت و دین می‌گوید' :مقصودش از عامل غیر عقلانی, همان عنصر فرا عقلانی است که جنبه شهودی, عرفانی و قلبی دین را مد نظر دارد . نه این که دین حا...پنجمین شماره از این مجموعه شامل بررسی واکنش مسیحیت در برابر جنبش‌های مدرن از رنسانس و آغاز انقلاب علمی تا زمان 'فردریک شلایر ماخر' است. به تصریح نگارنده: 'مسیحیت در مواجهه با تحولات آن زمان، پاسخ‌های متفاوتی ارائه داد. اولین پاسخ، تسلیم محض در برابر جریان‌های سکولار و سازش دادن تفکر و نهادهای خود با عقاید مدرن بود. واکنش دوم، مقاومت همه جانبه در مقابل هجوم م...

نگارنده به منظور آشنایی خوانندگان با مبانی الهیات مسیحی، ابعادی از این الهیات را تبیین می‌کند این ابعاد، عبارت‌اند از: اندیشه‌های اصلی این الهیات، چگونگی رشد این اندیشه‌ها و دفاع از آن‌ها، واژه‌های اصلی به ویژه اصطلاحات تخصصی الهیات مسیحی، مباحث اساسی که تفکر مسیحی را در دویست سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است و متفکران برجسته‌ای که الهیات مسیحی را در طی قرون...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۱ مقاله