آفتاب

الاهیات طبیعی

الاهیات طبیعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۱ مقاله

'معرفت دینی 'ـ در دو بخش ـ به مباحثی در باب 'شناخت 'و 'فلسفه دین 'اختصاص دارد .در بخش نخست مقوله 'معرفت‌شناسی 'با موضوعاتی از این دست تبیین می‌شود : تجربه‌گرایی, عقل‌گرایی, شهودگرایی, وحی‌گرایی, حقانیت ادیان, و روش‌های فهم دین .در بخش دوم ذیل عنوان' :معرفت دینی 'این مباحث فراهم می‌آید :مبداشناسی, اوصاف خداوند, عدل الهی, و جبر و اختیار .کتاب مشتمل بر متن سخنرانی دکتر آیت اللهی در باب مفاهیم و مسائل فلسفه دین است که در تاریخ 1379 /8/2ایراد شده است .برخی مباحث مطرح شده در سخنرانی عبارت‌اند از' :اثبات خدا', 'جریان فلسفه دین در قرن بیستم', 'وظایف کلام', 'پلورالیسم دینی ', 'قضا و قدر', 'اخلاق در تفکر دینی', 'عقل و ایمان', 'تجربه دینی', 'صفات خدا 'و 'معجزه روحی .'در فصل نخست کتاب، وضعیت جهانی در تحلیل بنیادین دین، و ویژگی‌‌های نگرش مبنایی دینی در جامعه تجزیه و تحلیل شده و پس از آن، انواع واکنش‌هایی که در جوامع غربی بین علم و دین بوده، بررسی گردیده است. نگارنده هم‌چنین، ضمن بررسی ویژگی‌های جامعه ایرانی ـ اسلامی، چالش‌های خاص جامعه خویش را در تاریخ تفکر معاصر ما به اختصار بیان کرده و طی آن عوامل زیربنایی‌ای که چنین روی...

نگارنده، در این کتاب تلاش می‌کند چهره‌ای متدین از 'ویتگنشتاین' نشان دهد و میان دیدگاه‌های فلسفی و دینی وی پیوند حاصل نماید. این کتاب با مقدمه‌ی مفصل مترجم به چاپ رسیده است. وی خاطرنشان می‌کند: 'ویتگنشتاین در فلسفه‌ی متقدم خود، روی هم رفته نظر خوشی به مابعدالطبیعه نداشته است و این امر در نگاه وی به دین نیز موثر بوده است. همان گونه که گزاره‌های مابعدالطبیعی را...

نگارنده در این مجموعه به بخشی از اعتقادات دینی اقوام و ملل گوناگون از گذشته تا به حال در 12 فصل پرداخته است. در فصل نخست کتاب ضمن تعریفی از علم انسان شناسی، مردم شناسی اعتقادات دینی، تشریح می‌گردد. در فصل دوم دین و خاستگاه‌های آن بررسی شده است. در فصل سوم، علاوه بر تعریف واژه‌های اسطوره به مکاتب معروف اسطوره شناسی اشاره می‌شود. در فصل چهارم آفرینش زمین، آسما...ترجمه‌ی حاضر در زمینه‌ی 'نحوه‌ی تعامل دین و زبان'، در فصل نخست به طرح مباحثی مقدماتی نظیر 'زبان شناختی فلسفه در قرن بیستم و تاثیر آن در پیدایش چرخش زبان شناختی در دین، اختصاص یافته ضمن آن که خاستگاه یونانی زبان شناسی و فلسفه‌ی زبان، بررسی گردیده است. نیز نویسنده، مولفه‌های الگوی فلسفه‌ی یونانی را که تا عصر جدید برتفکر فلسفی حاکم بوده، بیان می‌کند و وجوه تغیی...

اثر حاضر ترجمه‌ی فصل اول کتاب 'A companion to philosophy of Religion' به مدیریت علمی فیلیپ ال. کوئین و مشتمل است بر مقالات دین‌پژوهان و فیلسوفان برجسته با موضوعاتی نظیر: سیری در تاریخ اندیشه‌ی هریک از ادیان (و در برخی موارد، مجموعه‌ای از ادیان به هم پیوسته مانند ادیان چینی و آفریقایی)، تصورات مختلف از مفاهیم مشترکی مانند خدا، خود و هستی، انواع نظریه‌های معرف...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۱ مقاله