آفتاب

الاهیات طبیعی

الاهیات طبیعی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۱ مقاله

کتاب از دو بخش 'از معرفت دینی تا جامعه دینی 'و 'از جامعه دینی تا حکومت دینی 'تشکیل یافته هر بخش فصولی را در بر می‌گیرد که طی آن ضمن بررسی برخی مسائل دولت و سیاست از نظر اسلام مقوله دین سالاری نیز تبیین شده است .عناوین این فصول عبارت‌اند از :خودآگاهی تا عبودیت ;عبودیت و شکل‌گیری جامعه دینی ; جامعه دینی ;شهادت ;دین و حکومت ;حکومت در ادیان وحیانی ;طرح کلی دین...نگارنده در کتاب می‌کوشد مقوله پدیدار شناسی دین, و زمینه‌های تاریخی ظهور و استمرار آن را در دو شاخه فرعی پدیدار شناسی کلاسیک و پدیدار شناسی هرمنوتیک, بررسی و تبیین نماید. '... نیت اصلی نگارنده آن بوده تا به پدیدار شناسی دین در دوران معاصر نگاهی متانظریک کند و ... شرحی در باب جایگاه و محتوای پدیدار شناسی دین بیان نماید. بدین منظور پس از درآمدی به دین پژوهی و م...در این کتاب, 'آلن. پی. اف. سل', 'با نگرشی تاریخی, تحولات نظریه‌های فیلسوفان دین در خلال سال‌های 1875 تا 1980 را بررسی نموده و کوشیده است تا ربط و نسبت و تعامل این نظریه‌ها را با عوامل معرفتی و غیر معرفتی سنجد و دگردیسی نظریه‌ها را در بستر تاریخی آن تحلیل کند. پرسش‌های اصلی نویسنده, ناظر به ارتباط فلسفه و الاهیات در قلمرو زمانی مورد بحث است. و در جست و جوی آن...کتاب حاضر حاوی مباحثی درباره جایگاه دین و مسائل درون دینی و برون دینی است. این نوشتار در قالب 3 فصل تنظیم شده و عناوینی از این قبیل را شامل می‌شود: عوامل دین پژوهی در مغرب زمین ـ دین شناسی تطبیقی ـ موضوع فلسفه دین ـ ضرورت پژوهش دینی ـ تعارض علم و دین ـ منشا و خاستگاه دین ـ تنظیم و تنسیق گزاره‌های دینی ـ دیدگاه شکاکانه درباره دین و ...کتاب حاضر مشتمل بر مقالاتی از فیلسوفان دینی معاصر است که به منظور آشنایی با تاملات ایشان فراهم آمده است .عناوین مقالات عبارت‌اند از' :فلسفه دین/ النر استامپ', 'براهین اثبات وجود خدا/ آلوین پلانتینجا', 'دین و معرفت‌شناسی/ آلوین پلانتینجا', 'اهمیت ترجمه زبان مجازی در دین/ پیتر دنووان', 'دین و کثرت‌گرایی/ تری اوکیف', 'ایمان و عقلانیت از دیدگاه نیومن/ جان.آرت...این مجموعه شامل مقالاتی است درباره دین و نسبت آن با سایر مسائل که از میان مقالات مربوط به دین دایره المعارف فلسفی را تلیج انتخاب و ترجمه شده است. عناوین این مقالات عبارت‌اند از: 'فلسفه دین/ النور استامپ', 'تاریخ فلسفه دین/ ویلیام پی آلستون', 'نقد دین/ماتیاس لوتز ـ باخمن', 'دین و معرفت شناسی/ آلوین پلانتینگا', 'تجربه دینی/ ویلیام پی. آلستون', 'زبان دینی/ ویلی...کتاب حاضر را 'نورمن مالکوم' ـ فیلسوف و یکی از دوستان نزدیک ویتگنشتاین ـ در سال 1990 و با انگیزه تفسیر این جمله از ویتگنشتاین که 'من نمی‌توانم مسائل را از نظرگاه دینی نگاه نکنم' نوشت. 'بر مبنای این تفسیر منظور ویتگنشتاین از مسائل, انواع فلسفی آن بوده است که در کتاب پژوهش‌های فلسفی با حیرت‌ها و آشفتگی‌های ناشی از آن درگیر شده بود. در بخش دیگری از کتاب, مالکوم...

مجموعه حاضر در دو بخش قطعات ادبی و شعر نظام یافته است .در بخش نخست, قطعاتی با مضمون عرفانی و شناخت اسرار حق به رشته تحریر درآمده است .اشعار کتاب نیز متضمن مضامین یاد شده است .کتاب حاضر شامل قطعه‌های ادبی, نیز اشعاری با مضامین عرفانی و خداشناسی است‌؛ برای نمونه: 'برای شانه کردن موهای خود, از چین و شکن, نیاز به وسیله است‌؛ برای پالایش روح و جسم خویش, خداوند بزرگ بهترین هدیه را بر تو ارزانی داده است‌؛ و آن توفیق خدمت به همنوعان است'.نویسنده در این کتاب به مسائلی از قبیل خداشناسی و توحید, عالم پس از مرگ, تجربه دینی, نبوت, معجزه و امامت اشاره کرده است' .فلسفه دین یکی از شاخه‌های معرفت است که به چند و چون درباره محتویات دین می‌پردازد : انتظار از دین, مسئله الوهیت, زبان دین, تجربه دینی, و اعجاز از جمله مباحث این دانش است که فیلسوفان دین با کاوش‌های عقلانی و از منظرهای درون دینی و برون دین...در این مجموعه, هشت مقاله با موضوع شناخت دین و تکثرگرایی دینی با این عناوین به طبع رسیده است: 'فلسفه دین', 'دیباچه‌ای بر منطق فهم دین', 'نهادهای راهنمای فهم قرآن', 'آب حیوان به ظلمت بردن (پیامدهای فلسفی کلامی نظریه تکثرگرایی دینی)', 'پلورالیسم دینی و چالش معیار', 'نسبت دین و ایدئولوژی', 'فلسفه فرج, فلسفه جهان برتر'و 'فرجام قدسی تاریخ'.

در این کتاب مطالبی در رابطه با کارکردها و فواید ادیان در زندگی انسان گردآوری شده است .ضمن اینکه گوشه‌ها و ابعادی از کارکردهای دین نیز به طور مختصر شرح داده می شود . این کتاب عناوینی از این دست را شامل می شود :معنابخشی زندگی ـ نیازهای روحانی ـ دین و تمدن سازی ـ وحدت جمعی ـ مدد کاری اجتماعی ...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۱ مقاله