آفتاب

مطالب گوناگون مسحیت

مطالب گوناگون مسحیت

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰ مقاله

در فصل نخست کتاب, نگارنده به پیشینه‌ی بحث اسطوره, برخی آثار مربوط به آن نیز روش تحقیق خود اشاره کرده سپس بر اساس اقوال و دیدگاه‌های مختلف مفاهیم و کلیاتی در باب اسطوره مطرح ساخته بدین سان که علاوه بر تعاریف اسطوره کارکرد آن, مکاتب اسطوره شناسی را معرفی کرده است. بحث اسطوره‌ای آفرینش جهان, آفرینش انسان, جهان پس از مرگ, آیین‌های مرگ, و پایان جهان, به ویژه بر ا...بخش نخست کتاب با عنوان 'خویش کاری‌های' حاوی تحقیقاتی است درباره اسطوره, حماسه و ایزد شناسی هند و اروپایی, و کارکرد جنگجو که برای مثال, نویسنده خاطرنشان می‌کند: 'درون مایه‌ی اصلی ایزد شناسی هند و اروپایی را در نظر بگیریم که بنابراین تصور, جهان و جامعه تنها با همکاری هماهنگ سه کارکرد طبقه‌بندی شده‌ی شهریاری, نیرو, و باروری می‌تواند به زندگی ادامه دهند. در هند,...در این نوشتار, طی دو بخش, علل و عوامل سنتی یا گریز از دین معرفی شده, همچنین مولف شیوه‌های برخورد با این عوامل را به تفصیل شرح داده است. در بخش اول, علل و عوامل سستی مذهبی و بی‌دینی ذیل سی عامل معرفی می‌شود و در بخش دوم, اصالت مذهب و دینداری با ذکر ادله مختلف علمی, فطری, عقلی, عرفانی و اجتماعی بررسی و تبیین می‌گردد.هدف از تدوین کتاب حاضر, مطالعه و مقایسه نقش باستانی 'قرص بالدار' و مفاهیم آن در تمدن‌های ایران, بین‌النهرین و مصر است. گفتنی است 'قرص بالدار, یکی از نقوش و نمادهای کهن و باستانی است که در سراسر سرزمین‌های خاور نزدیک از جامعه ایران, بین‌النهرین و مصر باستان از اهمیت و تقدس خاصی برخوردار و از آن برای تزیین بناها و متبرک ساختن موضوع‌هایی که مربوط به امر سلطنت و...کتابچه‌ی حاضر، حاوی رهنمودهایی برای هریک از روزهای سال است که با هدف دست‌یابی مخاطبان به موفقیت در زندگی معنوی با این دیدگاه به رشته‌ی تحریر درآمده است که فرشتگان پیام‌آوران خدا هستند. آن‌ها بدون توجه به هر مرام و آیینی در زندگی انسان‌ها وجود دارند و آن‌ها را در رسیدن به زندگی برتر یاری می‌دهند. در بخشی از کتاب آمده است: 'همه‌ی ما انسان هستیم. خطا می‌کنیم. د...نگارنده در این کتاب، کوشیده ساحت‌های دینی و معنوی بحران زیست‌محیطی، نیز اهمیت شکاف میان معرفت و امر قدسی (معنویت) را در شتاب بخشیدن به آشفتگی‌های یک نظم معنوی و فکری خاطرنشان سازد. به تصریح وی: 'هدف ما در این تحقیق، نفی مدعیات تمامیت‌خواهانه‌ی علم متجدد و باز کردن فضایی برای ابراز دیدگاه دینی درباره‌ی نظم طبیعت است که سنت‌های گوناگون در طی قرون و اعصار در عل...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰ مقاله