آفتاب

فلسفه جدید غرب

فلسفه جدید غرب

نمایش ۱ تا 25 از ۱۲۲ مقاله

نگارنده در این کتاب نحوه آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید غرب و پیامدهای فکری آن را در عصر قاجار بررسی و تبیین نموده است .وی بر این باور است که : 'مسئله آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب, از دو لحاظ متفاوت, یعنی تاریخی و فلسفی قابل بررسی است .برای شناخت تاریخی حوادث در سیر زمان, احتمالا با تشخیص نوعی علیت از لحاظ تقدم و تاخر امور مورد نظر می‌توان به اطلا...ترجمه حاضر متضمن یازده گفتار در باب فلسفه و آینده فلسفه است که عبارت‌اند از' :آینده فلسفه/ الیور لیمن', 'تاریخ فلسفه باستان/ هری لسر', 'تاریخ فلسفه مدرن/ کاترین ویلسون', 'آینده فلسفه اخلاق/ پیتر ادواردز', 'فلسفه سیاسی/ لن گودمن', 'فلسفه پست مدرن/ شون هند', 'فلسفه کاربردی در آغاز هزاره سوم/ هتا هایری', 'فلسفه فمینیستی/ گیل هویی', 'فلسفه دین/ الیور لیمن',...کتاب حاضر مشتمل بر یک مقاله و متن یک سخنرانی است که طی آن دیدگاه‌های اخلاقی ((هانا آرنت)) بیان می‌شود .((برای خداحافظی با هانا)) عنوان مقاله‌ای است از ((مری مکارتی)) و ((اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی)) متن سخنرانی ((هانا آرنت)) در سال 1971است که در این کتاب ترجمه آن فراهم می‌آید .بخشی از آرای ((هانا آرنت)) در این جا برای نمونه ذکر می‌شود :((اندیشه شناخت نیست,...

نویسنده در این نوشتار ضمن اشاره به تحولات شگرف نیمه دوم قرن بیستم, در حوزه عقاید فلسفی, علمی و سیاسی, زمینه مشترک آنها را((پست مدرنیسم)) معرفی می‌کند و مباحثی از این دست را مطرح می‌سازد :((تحولات و رخدادهای دانشجویی دهه 1960)), ((معرفت‌شناسی هرج و مرج از دیدگاه فایرابند)), ((آنارشیسم)), ((باستان‌شناسی پست مدرنیسم)), ((پست مدرنیسم و فروپاشی ذهنیت توسعه)), (...

این کتاب که حاصل تعمق‌های فلسفی و باریک بینانه 'لودویک ویتگنشتاین' ( 1889ـ 1951) طی سال‌های 1929تا 1945بود, در سال 1953, یعنی دو سال پس از مرگ او انتشار یافت .بسیاری از مفاهیم و دیدگاه‌های تثبیت شده فلسفی, و حتی دیدگاه‌های پیشین خود او را زیر سئوال برد و آماج نقد و تحلیل ساخت .او در پژوهش‌ها به مسائل مهمی چون مفهوم معنا, فهم, گزاره, منطق, حالت‌های آگاهی,...

کتاب حاضر مشتمل بر شرح کوتاهی از زندگی و افکار فیلسوفان جهان است که تاریخ قبل از میلاد تا سال 1980را در بر می‌گیرد ;بدین ترتیب, افراد مورد نظر با ترتیب تاریخی معرفی می‌شوند .مخاطبان ضمن آشنایی با مراحل و دوره‌های خاص زندگی و تحولات فکری پاره‌ای از دیدگاه‌های آنها را می‌آموزند .در پایان هر مبحث فهرست منابع درج شده است .برخی از این اشخاص عبارت‌اند از :برگسو...در این کتاب, مخاطبان ذیل نه عنوان, با پنجاه تن از متفکران و اندیشمندان معاصر و سمت و سوی فکری آنان آشنا می‌شوند .عناوینی که موولف برای این تقسیم‌بندی برگزیده بدین قرار است :((ساختارگرایی آغازین)), ((ساختارگرایی)), ((تاریخ‌نگاری ساختاری)), ((اندیشه پساساختارگرا)), ((نشانه‌شناسی)), ((فمنیسم نسل دوم)), ((پسامارکسیم)), ((مدرنیته)) و سرانجام((پسامدرنیته)) . پی...'تاریخ فلسفه در قرن بیستم 'شامل مجموعه گفتارهایی از 'کریستیان دولاکامپانی' ( 1948ـ) است که برای اولین بار در سال 1995نگارش, سپس در سال 2000ویرایش شده است' .کامپانی 'در این کتاب ضمن تشریح و گزارش جریان فلسفی, از سال 1880تا امروز, ویژگی‌ها و مهم‌ترین نظریه‌پردازان فلسفی کشور آمریکا و انگلستان و تا حدی برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه, آلمان و ایتالیا را بر...

ویراست دوم و چاپ چهارم ترجمه این کتاب از یک مقدمه و دو بخش' :درآمدی به موضوع غرب 'و 'درآمدی به تاریخ فلسفه غرب 'تشکیل شده است .هدف از تدوین کتاب 'شناسانیدن فلسفه غرب به نوآموزان فلسفه است و طبعا علاقه‌مند ساختن او به فلسفه و فرا خواندن او به فلسفه‌ورزی و فلسفه‌اندیشی, نه مرعوب کردن و گریزاندن او از قلمرو فلسفه .'در بخش مقدمه با عنوان 'فلسفه چیست 'این موضو...

نویسنده در این کتاب به شیوه تحلیلی, شخصیت اصلی فلاسفه و دغدغه‌های عقلانی مهمی که از دکارت به بعد, فلسفه غربی را شکل داده معرفی کرده است. وی در این نوشتار, استدلال‌ها و نتایج فلسفی فلاسفه جدید را تشریح نموده است. نویسنده خاطر نشان می‌کند: 'من فلسفه تحلیلی را براساس تفکر خلاق بزرگترین نماینده آن, یعنی ویتگنشتاین مورد بحث قرار می‌دهم... تفسیری که من ارائه می‌ده...نگارنده در کتاب حاضر به اختصار مطالبی درباره ایدئولوژی از منظر فلسفی عرضه کرده است .وی ضمن به دست دادن تعریفی از تاریک‌خانه و ایدئولوژی در دیدگاه مارکس, فروید, نیچه و دکارت ;دیدگاه‌های این چهار تن را مقایسه کرده مفهوم ایدئولوژی, همچنین ارتباط آن را با مفهوم تاریک‌خانه در نظرات آنها بررسی کرده است .اغلب نوشته‌های کتاب, سخنرانی‌هایی هستند که 'رامین جهانبگلو 'در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا (از قبیل :هاروارد, تورنتو, یورک و کالیفرنیا) ایراد کرده است . مقالات مذکور ذیل سه بخش یعنی' :تفاوت, خشونت و تساهل', 'مدرنیته, فردگرایی, دموکراتیک و مسئولیت روشنفکران 'و 'تفکر سیاسی معاصر در آمریکا 'سامان یافته است. عناوین چند مقاله عبارت‌اند از' :تفاوت و خشنونت', 'کثر...

در این کتاب ذیل دو بخش, افکار و اندیشه‌های فیلسوفان و نحله‌های فکری فلسفه در یونان و روم باستان معرفی شده است .در بخش نخست با عنوان((فیلسوفان یونان)) فیلسوفانی چون :((طالس)), ((آنالسیماندروس)), ((آناکسیمنس)), ((فیثاغورس)) و ((هراکلیتوس)), معرفی می‌شوند .بخش دوم با عنوان((فیلسوفان روم)) به شرح و ارزیابی آرای((لوکرتیوس)), ((سنکا)), ((مارکوس آورلیوس)), ((فلس...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۲۲ مقاله