آفتاب

مکاتب فلسفی

مکاتب فلسفی

نمایش ۱ تا 25 از ۸ مقاله

درک مشابهت‌ها و تفاوت‌های ایدئولوژی و علم مهم‌ترین هدفی است که موولف در کتاب حاضر دنبال می‌کند .وی در اثبات این نظریه بیان می‌دارد :((مقبولیت عام تمامی ایدئولوژی‌ها از جمله به دلیل وجود هسته‌هایی علمی در آن‌هاست که مقدمات پذیرش آن‌ها را توسط جمعی از دانشمندان فراهم می‌سازد)) .عناوین برخی از فصل‌ها چنین است :((پرسشی درباره ایدئولوژی)), ((ایدئولوژی چیست)),...

نگارنده در این کتاب با بررسی ساختار ایدئولوژی ;نحوه عمل و پیامدهای آن را در حکومت‌ها و احزاب نشان می‌دهد .افزون بر آن, وی نقدی از ایدئولوژی‌های مطرح در جهان فراهم می‌آورد .کتاب در دو بخش با این عناوین تدوین شده است : 'چرخش ذهنی ایدئولوژی '(بررسی مفهوم ایدئولوژی و تفاوت آن با نظریات, اعتقادات, نهضت‌ها و نظام‌های فکری, ایدئولوژی و نظام‌های ارزشی, خاستگاه‌های...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸ مقاله