آفتاب

نظریه ای فلسفه

نظریه ای فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶ مقاله
سیزدهمین کتاب از مجموعه((جنگ اندیشه))به متن سخنرانی((غلامرضا اعوانی)) اختصاص یافته است .وی در این سخنرانی جایگاه فلسفه در دنیای امروز را شرح داده است . او در مقدمه کتاب می‌گوید :((هدف از طرح این موضوع آن است که بتوانیم اهمیت فلسفه را در یک فرهنگ و به ویژه اهمیتی را که فلسفه در جهان امروز برای ما می‌تواند داشته باشد, بیان کنیم)) .بر این اساس, نامبرده موضوع...

((بینان‌های فلسفه)) در هفت فصل, شامل مباحث مهم فلسفی به زبان ساده است. مولف در این کتاب پس از مقدمه‌ای درباره تفکر, فلسفه, مبحث ((خداشناسی)) را با استناد به برهان‌های مختلفی همچون :برهان اتقان صنع, برهان علت نخستین و برهان وجودی شرح می‌دهد, سپس نقد و تحلیلی از برهان‌های مذکور فراهم می‌آورد : ((درست و نادرست)) در آرای اندیشمندان و مکاتب مختلف نظیر :اخلاق مس...((پرسش‌های بنیادین فلسفه)) کتابی است درباره مباحث مهم فلسفه که به گونه‌ای مورد توجه فلاسفه واقع شده, ضمن آن که این مباحث و مسائل از منظر گوناگون ارزیابی گردیده است .مسائلی که در کتاب از آن یاد می‌شود عبارت‌اند از :((فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه دارد)), ((شناخت پیشینی و شناخت تجربی)), ((صدق)), ((ماده)), ((ذهن)), ((رابطه ماده و ذهن)), ((مکان و زمان)), ((علت...کتاب در دو فصل تدوین شده است .فصل نخست مقدمه‌ای بر فلسفه تحلیل زبانی است که نویسنده با نگاهی گذرا به آرای 'راسل', 'ویتگنشتاین', 'کارناپ ' و 'رایل 'بر آن است زمینه را برای درک تحلیل زبانی فلسفه یا دلیل آوری و استدلال‌های زبانی بر مدعیان فلسفی, فراهم سازد .فصل دوم به بررسی مصادیق استدلال‌های زبانی در کتاب 'مواقف 'اثر 'قاضی عضدالدین ایجی 'اختصاص دارد . به‌زعم...نگارنده در این کتاب می‌کوشد با استناد به آثار و اندیشه‌های شش فیلسوف, راه حل‌هایی برای مشکلات روزمره افراد بیابد.به تصریح کتاب: 'موضوع کتاب حاضر..., حکمت طبیعی و نظام فلسفی رازی و هدف از تالیف آن..., این که فلسفه به طور کلی و به معنای اخص کلمه یعنی حکمت طبیعی مادی‌؛ و این که با درک فیزیک رازی..., دیگر جایی برای متافیزیک در فلسفه ایران باقی نمی‌ماند؛ گواه بر آن نیز حکیمان بزرگی همچون ابوریحان بیرونی و عمر خیام نیشابوری ـ هر دو پیرو 'اتمیسم' رازی ـ متافیزیک را به دور افک...این کتاب ترجمه چهارمین و واپسین ویرایش 'درآمدی بر تحلیل فلسفی 'است که درباره مبادی فلسفه و آشنایی با تحلیل فلسفی تحریر شده است' .هاسپرس ' در این کتاب به 'بحث درباره بسیاری از مسائل مهم فلسفه, از نقش زبان و شناخت‌شناسی, شناخت علمی, فلسفه دین, و فلسفه اخلاق با توجه به روش‌ها و رویکردهای فلسفی رایج در دانشگاه‌های انگلستان و آمریکا پرداخته است .' نگارنده در با...

'هدف اساسی دیلتای در این اثر, تبیین مفهوم فلسفه, چیستی ذات و ویژگی‌های آن است. برای دست‌یابی به چنین مقصودی او از یک سو بر اساس واقعیت‌های تاریخی و دور هرمنوتیکی به بررسی مفهوم فلسفه از یونان باستان تا عصر حاضر پرداخته و آن را در بوته نقد نهاده و از دیگر سوی به تبیین نسبت میان فلسفه و دین, هنر و ادبیات و علم, به عنوان پاره‌ای از مهم‌ترین شاخه‌های علوم انسانی...کتاب حاضر سلسله بحث‌های 'یوزف ماری بوخنسکی '(1902ـ1955), فیلسوف و کشیش کاتولیک لهستانی, درباره پاره‌ای از مقولات فلسفی است که در سال 1958از رادیوی لهستان پخش می‌شد .وی اساسا به این مباحث اشاره کرده است :قانون, شناخت و راه‌های شناخت, حقیقت چیست و انواع آن کدام است تفکر, ارزش, انسان, وجود, جامعه, و مطلق .کتاب حاضر, برگردان فارسی گزیده‌ای از مقالات فلسفی 'والتر بنیامین 'ـ اندیشمند و منتقد دهه‌های پیش از جنگ دوم آلمان ـ است که عمدتا در سه حوزه الهیات, زبان (زبان‌شناسی) و تاریخ نگارش یافته است .عناوین مقالات از این قرار است' :درباره زبان به طور کلی و درباره زبان انسان', 'رسالت مترجم', 'شناخت سنجش گرانه', 'درباره قوه محاکات', 'پاره نوشته الهیاتی ـ سیاسی 'و 'ا...در این کتاب مباحث فلسفی و هنری 'شیوا کاویانی 'درباره این موضوعات جمع آمده است' :راز هستی و نیستی', 'فیزیک و متافیزیک [فلسفه] در سده‌های میانه', 'آشتی فلسفه و ریاضی', 'نیچه :فلسفه, زیباشناسی و موسیقی', 'هنر و زیبایی در موزه جنگ', 'دیالکتیک طبیعت زنده و طبیعت بی جان', 'ذهن و شناخت :کتاب و کتابخانه 'و موضوعاتی نظیر آن .کتاب حاضر, ششمین نوشتار از مجموعه((فلسفه و روان‌شناسی)) است که طی آن مباحثی درباره فلسفه و علم مطرح شده است .مولف ابتدا تعاریفی از فلسفه و سرچشمه‌های آن به دست می‌دهد ;سپس ریشه((فکر خداوند)) را از کتاب مقدس و فلسفه یونان توضیح می‌دهد .آن گاه با این مباحث کتاب را پی می‌گیرد :((ایمان و روشنگری)), ((جهان)), ((انسان)), ((فیلسوف مستقل)), ((تاریخ فلسفه)), و ((...'متافیزیک چیست' درس گفتاری است از 'هایدگر' که وی در سال 1929 به مناسبت انتصاب به جانشین 'هوسرل' در دانشگاه فرایبورگ ایراد کرده است. سپس چهارده سال بعد, یک پس گفتار و بیست سال بعد, درآمدی بر آن می‌افزاید. 'این درس گفتار کوتاه, در عین حال که مضمون اصلی هستی و زمان را در بر دارد, از نخستین گام‌های هایدگر در راه چرخش فکری او نیز نشان دارد. 'البته بخش اعظم کتاب,...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶ مقاله