آفتاب

آگلونمانام انگلیسی آگلونما Chinese Evergreen می باشد و دارای برگ نیزه‌ ای ابلق و بزرگ می باشد. آبیاری به صورت هفته‌ ای یکبار است و نور غیر مستقیم نیاز دارد و تکثیر به صورت تقسیم جوانه ریشه ‌دار صورت میگیرد.

گیاه همیشه سبز آپارتمانی، با ساقه کوتاه و برگ های نیزه ای شکل و هم شده که طول این برگ حدود 10-25 سانتیمتر است و پهنای 10-15 سانتیمتری دارد. لکه های برگ متفاوت بوده و اغلب نظم خاصی را رعایت می کنند. مقاوم به سایه و خشکی است. زمانی که گیاه گل بدهد، به رنگ سفید نمایان می شود.
وبگردی