ابراهیم کرمانی

اگر آتشکده در خواب ببیند و چیزی در آنجا بدست آورد، به اندازه‌ای که به دست آورده دشواری می‌کشد، اما از ناراحتی خلاص می‌شود، احتمال گرفتار شدن به پشیمانی در آخر کار نیز وجود دارد.

ابن سیرین

در خواب دیدن آتشکده، دلالت بر کراهت و نا پسندی مکانی دارد.