اسماعیل اشعت

در مجموع چنین رویایی از جمع رویاهای خوش طالع و پسندیده است.

دانیال

اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا می‌یابد، اگر مقروض است قرض خود را می‌دهد، اگر حج بجا نیاورده است به جای خواهد آورد، اگر بنده است آزاد می‌شود، اگر چه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت به عنوان بر طرف شدن یک ناراحتی می‌تواند تعبیر شود ، اگر گناهکار است توبه‌اش پذیرفته می‌شود، اگر به غمی گرفتار است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می‌گردد، اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.