دیدن شیشه گر و بلور ساز دلالت بر شکستن و شکسته شدن چیزی در زندگی خواب بیننده است که به اندازه شیشه و چینی ظریف و شکننده است ، مانند پیمان شکنی وفا شکستن و عهد شکنی است.


رسم شکستن بشقاب چینی و لیوان بلور در عروسی‌ها و جشن‌ها به منظور بر طرف کردن چنین حالت نا میمونی صورت می‌گیرد و شاید نظر این است که با شکستن یک چیز با ارزش از شکسته شدن چیزهای با ارزشتر جلوگیری به عمل آورند.

منوچهر مطیعی تهرانی

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده‌اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می‌شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می‌خورد گویای آن است که او ازدواج می‌کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می‌شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است. مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می‌میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می‌دهد.

ابن سیرین

ـ اگر ببیند نامش بر بلور نوشته شده است، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید.


ـ اگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است و اگر کسی که این خواب را دیده است نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی می‌بیند و خوش عاقبتی در انتظار او است.

جابر مغربی

اگر خواب ببینده شیشه و بلور از دستش افتاد و شکست اگر زن دارد طلاق می‌دهد، اگر شوهر دارد شوی او طلاقش می‌دهد، اگر زن ندارد زنی از نزدیکان و اقوام او فوت می‌کند.


شیشه ساز و بلور ساز دیدن، دلیل بر مالک و صاحب اختیار بودن است.

دانیال

ـ اگر ببیند در ظرف بلور به کسی شراب می‌دهد، برای او زن می‌گیرد.

ـ اگر ببیند در ظرف بلور آب می‌خورد زن اختیار می‌کند و ثروتمند می‌شود.

ـ دیدن آبگینه ( شیشه بلور و ...) در خواب ، بر زن دلالت دارد.