امام جعفر صادق

آتشدان در خواب بر دو وجه است:

۱. زن خدمتکار

۲. کنیز

ابن سیرین

ـ دیدن آتشدان در خواب، به مفهوم زنی است که خدمت خانه می‌کند.


ـ دیدن آتشدان آهنی، دلیل آن باشد که زن خدمتکار از بستگان اهل خانه است.


ـ دیدن آتشدان سفالی، دلالت دارد بر آنکه آن زن از نفال افکنان و افراد بی‌اعتقاد و غیر قابل اعتماد است.


ـ اگر آتشدان چوبین ببیند، دلالت دارد بر آنکه زن خدمتکار از بستگان اهل خانه نیست و کارش نفاق افکندن است.