منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرسا است. اگر احیاناً در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده‌اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

ابراهیم کرمانی

اگر کودک نابالغی در خواب خود را آبستن ببیند، اگر پسر باشد پدرش را مال بسیار بدست آید و اگر دختر باشد مادرش را نصیب خواهد شد.

ابن سیرین

اگر ببیند شکمش مثل زن آبستن بزرگ شده است، مال و نعمت بدست می‌آورد و هرچه شکمش بزرگتر باشد بر مال بیشتر دلالت دارد.

نام چت ویندرا

تعبیر آبستنی زندگی پر بار و تازه است، اگر کسی در خواب حیوان یا انسان آبستنی را ببیند و یا خواب ببیند زن خود را آبستن ببیند، تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه به سر می‌برد که پر از مایه‌های امید و امکانات نیکو باشد.


خواب دیدن آبستنی به هر صورت مقدمه‌ای است بر‌ای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خوش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.