اگر کسی بیرون آمدن آتش را از زمین ببیند و فروغ و روشنی آتش خیره‌اش کند، در آنجا می‌توان گنجی با ارزش را سراغ گرفت.

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می‌افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.


آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی‌داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی‌رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.


آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود كه‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واكنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یك‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد كه‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌، روشنفكری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش ‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌، دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌كرد یا صرفاً وسیله‌ برای‌ گرم‌ كردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخاب‌هایی‌ اشتباه‌ یا مخرب‌ می‌زنید؟ ممكن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌كند تا مسایل‌ مضر و خطرناك‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

امام جعفر صادق

ـ اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می‌خورد، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می‌خورد.


ـ اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می‌آید، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد.


ـ اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید.


ـ اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت، بیننده میان مردم و قدرتمندترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت.


ـ اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود.


ـ اگر ببیند آتش به مردم می‌زند، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود.


ـ اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت، به بیماری سر درد دچار می‌شود.


ـ اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد.


ـ اگر در میدان نبرد آتش ببیند، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله، طاعون، وبا، سکته و ... خواهد داشت.


ـ اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند، بیم از حاکمان در میان باشد.


ـ اگر در بازار آتش ببیند، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می‌شود و سوگند ناروا بر زبان‌ها به خاطر سود بسیار بیاید.


ـ اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند.


ـ اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می‌رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می‌چربد.


ـ اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت، ترس، بیم و گرفتاری وجود دارد.


ـ اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند، بر او رنج و زحمت خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی

ـ اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می‌شود.


ـ اگر خانه کس دیگری را ببیند که در آتش می‌سوزد، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار می‌شود.


ـ اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می‌کند ، صورت دیگر تعبیر این قسمت می‌تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان، محنت مال از دست دادن به او می‌رسد.


ـ اگر شهر و محله ای را در آتش دید که شعله های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر آمد دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان می‌برد، بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز می‌تواند باشد.


ـ اگر چیز سوخته‌ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی می‌پردازد.


ـ اگر در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می‌آید.


ـ اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله‌ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آنها دخالتی نظیر زلزله سیل و ... محتمل است.


ـ اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسیار دارند البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این طریق با آنها مبارزه می‌کنند.


ـ اگر ببیند آتش از جائی به جائی افتاد و لصمه ای نزد فا یده‌ای نصیبش می‌شود، اگر گرفتار فقر است توانگر می‌شود، این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است.

اسماعیل اشعت

ـ اگر آتش چیزهائی را سوزاند و چیزهائی را نسوزاند و صدای ترسناک نداشت، بر جنگ و خصومت در آن ناحیه دلالت دارد.


ـ اگر آتش شعله و روشنی نداشت، دلیل بر شیوع بیماری خطر ناک در آنجا است.


ـ اگر آتش با دود دیده شد، دلیل بر ترس و بیم خواب بیننده در کارها است.


ـ اگر آتش با صدای ترسناک همراه بود اما شعله‌اش آسیبی وارد نکرد و زبانه سرکش نشد ، نزاع و خصومت در میان مردم آن منطقه به صورت لفظی و نزاع گفتاری خواهد بود.


ـ اگر ببیند آتشی از آسمان آمد و خوردنی‌هایش را بسوزاند، نزد باری تعالی عبادتش پذیرفته آمده است.


ـ اگر آمدن آتش را از آسمان ببیند که گیاه زمین را بسوزاند، می‌توان چنین تعبیر کرد که در آن سرزمین مرگ ناگهانی چون سکته و غیره فراوان دیده می‌شود.


ـ اگر ببیند آتشی بزرگ را که مناره و گنبد را بسوخت، قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه خواهد مرد.


ـ اگر ببیند از آسمان آتش آمد و کس و چیزهایی را نسوزانید، تعبیرش این است که از عذاب الهی باید بر حذر بود که بیم آن می‌رود خدای تعالی فرموده است عذاب آتشی که انکارش می‌کردید. در این باره امکان دارد که از سوی قدرتمندی برای خواب بیننده بیم و هراسی باشد.


ـ اگر کنار آتشی بزرگ گرم شدن خود را ببیند، احتمال نزدیک شدنش به قدرتمند و پادشاهی وجود دارد.


ـ اگر ببیند بر آتش چیزی می‌پزد ، تعبیرش چنین افتد که کار دنیا یش به انجام می‌رسد و سر انجام را نزدیک خواهد دید.


اسماعیل اشعت با استناد به آیات قرآن مجید در باره کسی که ببیند از آسمان آتش میبارد ، می‌گوید ، در آنجا پادشاهان را بانی فتنه و مصیبت و بلا و خونریزی خواهد دید.


دلیل اشعت در این مورد آیه 185 از سوره آل عمران است که معنی آن به تقریب چنین است تا قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد.

دانیال

ـ اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهی و مقام والا نزدیک می‌شود، در کار بسته اش گشایشی حاصل می‌گردد.


ـ اگر ببیند در آتشش انداخته‌اند و او را می‌سوزاند، مورد ستم صاحب قدرت‌ها قرارا می‌گیرد اما نجات می‌یابد که دیر هم نخواهد پائید، بشارت و نیکی به او می‌رسد. (در این باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه 66 قرآن مجید رجوع کنید)


ـ اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می‌رود.


ـ اگر ببیند آتش به خانه‌اش افتاد، بدنش را سوراند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او می‌رسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماری‌هائی که نا توانی بوجود می‌آورند.


ـ اگر ببیند که آتش اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد.


ـ اگر ببیند از آتش بر می‌دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می‌شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در نهایت با زور به چنگ می‌آورد.


ـ اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می‌شود.


ـ اگر حرارت و سوزندگی آتش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت.


ـ اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به‌سوی او می‌رود ، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می‌کند و پشت سر او بدش را می‌گوید.