اسماعیل اشعت

اگر کسی در خواب آتشی را می‌پرستید که پاره‌ای بر افروخته بود، مال حرام فراوانی برایش حاصل می‌آید.

دانیال

ـ اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد، دلیل آن باشد که به حاکم و پادشاه ستمگر تعظیم خواهد کرد و به خدمتش کمر خواهد بست که برایش طاقت فرسا خواهد بود.


ـ اگر ببیند به آتشدان سر تعظیم فرود می‌آورد، دلیل آن باشد که خدمت زنان کمر همت به میان خواهد بست.


ـ اگر ببیند بر آتش بوسه می‌زند و آن را می‌پرستد، تعبیرش چنان باشد که خبر چین و مامور آگاهی دهنده قدرت حاکم شدن را احتمال بسیار است.


ـ اگر ببیند در آتش می‌غلتد و از آتش زیانی به او می‌رسد، تعبیر آن مطابق صورت پیشین است با این اضافه که سرانجام خطرناکی خواهد داشت.


ـ اگر در آتش می‌غلتید و در می‌یافت که آتش زیانی به او نمی‌رساند ، تعبیر چنان باشد که در کارگزاری قدرت حاکم به امنیت، رفاه و آسایش روزگار خواهد رسید.


ـ اگر ببیند به آتش اندر می‌شود، تعبیرش چنان باشد که به اندازه حضورش در آتش از پادشاه قدرت حاکم منفعت نصیبش خواهد شد.