منوچهر مطیعی تهرانی

آبنوس در زندگی ما چوبی است محکم و گران قیمت و در خواب نیز به استحکام و قوت تعبیر می‌شود. برخی از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبیر کرده اند و نوشته اند، داشتن شیئی خاص از چوب آبنوس که احساس کنید به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد. اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می‌شود متکی می‌گردید. اگر صندوق یا کمدی از چوب آبنوس ببینید که در خانه شماست زنی متشخص و مقتدر به زندگی شما قدم می‌نهد ولی اگر آن شیئی را در جایی ناشناخته مشاهده نمودید زنی با این خصوصیات با شما برخورد می‌کند. دیدن دری از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردی است محکم و استوار. اگر آن در بسته باشد نمی‌توانید از آن مرد بگذرید و از او متنفع شوید ولی اگر باز باشد برای شما موثر و مفید واقع می‌شود.

امام جعفر صادق

دیدن آبنوس در خواب دلالت بر مردی دارد که صفات سخت‌کوشی، بر سر پیمان ماندن، به ثروت رسیدن و غیره به او مربوط می‌شود. در اشاره امام صادق علیه السلام حرفی از بخیل و خسیس بودن به میان نیامده است.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب آبنوس ببیند چنانچه زن باشد همان خصوصیات مورد بالا را دارد متها با مسائلی که به زن مربوط می‌شود.

ابن سیرین

آبنوس درختی تناور چون درخت گردو است که در پاره‌ای از مناطق آفریقا و نواحی هند می‌روید و چوبش به سختی و درخشان شدن مشهور است و سیاهی چوب آن که بر اثر قرار گرفتن تنه درخت در آب زیبائی و برق خاصی می‌یابد در شعر شاعران متقدم به ذلف یار و غیره تشبیه شده است.


اگر در خواب آبنوس ببیند دلیلش مردی است سخت‌کوش در کار خود، محکم با اراده و خلل ناپذیر، بر سر پیمانش می‌ایستد، توانگر می‌شود، ثروت می‌اندوزد، اما با همه صفات بخیل و خسیس می‌شود و چیزی از او به کسی نمی‌رسد.