منوچهر مطیعی تهرانی

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می‌توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می‌شوند و شکل می‌گیرند. داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می‌شوید. داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می‌انجامد. آجر روی هم چیدن نیکو است. اگر دیگری آجر می‌چیند و شما احساس می‌کنید که او برای شما کار می‌کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می‌شوید. اگر شما برای دیگری آجر حمل می‌کنید یا روی هم می‌چینید از جانب شما دیگری تقویت می‌شود. مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است. اگر خودتان آجرهایی را که دارید می‌شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می‌کنید. روی هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران دوری بجویید.