منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالبا خوب است. آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی و نا آشنا و بیگانه‌ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد. در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید.

تام چت ویندرا

ـ اگر ببیند شیری را به آغوش گرفت دلالت دارد بر آنکه با دشمن کارش به صلح خواهد انجامید.

ـ اگر ببیند کودکی را به آغوش گرفت، تعبیر آن باشد که طالب و خواستار فرزند است.

ـ اگر در خواب ببیند شخص معروفی را به آغوش کشید، از او فایده می برد و اگر آن شخص از صالحان باشد فایده دینی بسیار خواهد برد.