دیدن غربال در خواب، به این تعبیر است که مردی مصلح و با تقوا و درستکار به خدمت او مقیم می‌شود و کارشان به دولت می‌رسد.

امام جعفر صادق

غربال در خواب بر چهار وجه است:

۱. مردی مصلح و درستکار

۲. زنی فضول

۳. خدمتکار

۴. منفعت کم و ناچیز

ابراهیم کرمانی

دیدن غربال در خواب، دیدار مردی است که در میان دوستان و فامیل و خویشان می‌گردد.

ابن سیرین

ـ دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است.

ـ اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، تعبیر آن باشد که زنی خدمتکار دوست او می‌شود.