منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است. اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید خواب شما می‌گوید که ناخود‌آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می‌شود امنیت و فراغت خیال می‌یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می‌شود. اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می‌روید و در یک مسیر سفر می‌کنید به سفر می‌روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می‌کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می‌دهید. اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می‌شود و بهره‌ای می‌برید. اگر در خواب با پاسبان صحبت می‌کردید در روزهای آینده مورد سؤال قرار می‌گیرید و لازم می‌شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سؤال شما را خوشنود می‌کند و نه جواب را به رضایت می‌دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.