ـ اگر ببیند در مستراح و چاه مستراه افتاد مال دیگران را به زور می‌گیرد.

ـ اگر ببیند در مستراح دفع حاجت کرد مال خود را خرج می‌کند.

ـ اگر ببیند در مستراح یا چاه مستراح افتاد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.

ـ اگر ببیند در مستراح افتاد و آسیبی جدی به او رسید بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.

ـ ساختن آبخانه در خواب ازدواج با زنی حیله گر، حرامخوار و بی‌تقوی است.

امام جعفر صادق

دیدن مستراح در خواب چهار وجه دارد:

۱. مال حرام

۲. عیش و زندگی دنیا

۳. خزانه و انبار

۴. شروع در حرام

ابن سیرین

اگر در خواب ببینید آبخانه (مستراح) می‌سازید در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.