متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهره‎ای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند. این افراد دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی، واكنش تند و سریع نشان می‎دهند و به همان سرعت نیز آرام می‎گیرند. این افراد اغلب عصبی مزاج بوده دارای خلق متغیر هستند و به راحتی در كارها و تصمیمات خود، تغییر موضع می‎دهند.


متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی رفتاری گرم و محبت‎آمیز دارند و به خوص نسبت به پدر و مادر احساس مسئولیت می‎كنند. این افراد در دوستی ثابت قدم بوده اما شراكت آنان در امور اقتصادی سودبخش نخواهد بود.


زنان متولد این ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابی ناشناخته هستند و گاه عكس‎العمل بیمارگونه از خود نشان می‎دهند. با این همه مادران خوبی برای فرزندانشان می‎باشند. همچنان از نظر عاطفی، همسرن خوبی خواهند بود. اینان اغلب افرادی منظم، كاردان، با سلیقه و شیك‌پوش هستند. این افراد اغلب دارای زمینه هنری در رشته‎های شعر و ادبیات و موسیقی هستند.


متولدین دهه دوم این ماه، عموماً زندگی متعادلی خواهند داشت و اغلب در هر كاری موفق می‌باشند. اینان دارای قدی میانه تا بلند بوده، صورتی سبز و نسبتاً گرد و چشم و ابروئی تیره دارند. این افراد عموماً صمیمی، خوش برخورد، دارای موقعیت خانوادگی خوب و از افراط و تفریط پرهیز می‌كنند.


متولدین دهه سوم این ماه، افرادی متعادل، میانه‎رو، دارای زندگی نسبتاً موفق، علاقمند به سیر و سفر و علاقمند به زیبائی‎های طبیعت، تمایل به هنر از جمله موسیقی، نقاشی، ادبیات و غیره دارند. این افراد از نظر فیزیكی افرادی خوش‌چهره با قدی متوسط بوده و از زیبائی متعارفی برخوردار می‎باشند. اینان از لحاظ روانی اغلب متعادل، افرادی خوش برخورد، متواضع، اصلاح طلب، از نظر خانوادگی و اجتماعی عموماً موفق و همسرانی خوب و بعضاً ایده‎آل خواهند بود.