متولدین این ماه اغلب افرادی با ادب و اندیشه، هنرمند و هنرشناس، سخاوتمند، مردم دوست، سخن‌سنج و خوش برخورد، خوش گذران، دارای روحیه مثبت، اهل معاشرت، خوش بین، دارای اندیشه‎ای باز، از نظر شغلی استعداد پست وزیری، مدیریت، ریاست، رهبری، سیاست و . . . را دارند. از لحاظ زندگی مشترك و خانوادگی، افردی واقع بین، مثبت‌اندیش و در ایجاد و برقراری آرامش در خانواده و تربیت فرزندان موفق، از لحاظ اقتصادی نیز كم و بیش وفق و دارای موقعیت مالی خوب. در امور اجتماعی افرادی مثبت و خیرخواه، در امور سیاسی موفق، عموماً طالب مشاغلی هسند كه در ارتباط با رفاه عمومی و آسایش دیگران باشد.


متولدین دهه اول این ماه از لحاظ فیزیكی دارای اندام قوی با استخوان‌های درشت، از لحاظ روانی اغلب متزلزل و مضطرب، ستیزه‎جو، نكته سنج، متفكر، در امور خانوادگی سخت‎گیر، دارای خصوصیات ارثی، حراف، در قضاوت منصف، ار لحاظ روحیه متعادل، طالب زندگی جمعی و خانوادگی، درامور اقتصادی علاقمند به كار جمعی، عموماً دارای شغل متنوع، افرادی خونگرم، خوش بین، گاه تندخو. عصبی مزاج، افرادی پرانرژی و فعال، كنجكاو و پرسشگر، از نظر مالی و اقتصاد متوسط، در زندگی و فعال، كنجكار و پرسشگر، از نظر مالی و اقتصادی متوسط، در زندگی خانوادگی عموماً موفق، افرادی قابل احترام، اما نه چندان قابل اعتماد، از لحاظ شغلی در گروه مشاوران، مدیران، سیاستمداران، محققین، اساتید دانشگاه، خبرنگاران، روزنامه‎نگاران، نقاشان، خطاطان، مهندسین، متخصصین علمی، مجسمه سازان، صاحبان هنرهای دستی و . . . قرار می‎گیرند.


متولدین دهه دوم این ماه افرادی متعادل، عموماً دارای فضایلی نیك، افرادی خوش‌شانس، خوش‌برخورد، اهل معاشرت، در امور شغلی و اقتصادی موفق، از نظر خانوادگی دارای همسری خوب با مشكلات محدود، در رفع مشكلات توانا، تا حدی دارای خصوصیات ارثی، خانواده دوست و علاقمند به زندگی جمعی، عموماً دنباله‎رو مشاغل سنتی و خانوادگی، افرای مصلحت‎گرا، اهل بحث و مجادله، به خصوص در امور خانوادگی، در دوستی وفادار، در شراكت قابل‌اعتماد، افرادی فعال، مدیری خوب در وضعیت بحرانی، حراف، گاه متعصب و جنگ طلب، طالب مشاغل پر دردسر، عدم ثبات شغلی، دارای رفاه نسبی، خوش‌فكر و خوش‌بین، عموماً طالب سرنوشت، در زدواج خوش‌شانس و دارای مشكلات كم خانوادگی، در امور خانواده محتاسط و ملاحظه كار، عموماً در هر شرایطی احساس خوشبختی می‎كند. در شرایط عادی افرادی صبور، ولی در مواقع بحرانی اغلب تصمیمات عجولانه می‎گیرند.


مشاغل مناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی، مشاوره‎ای محقق و ارزیاب، فعالی در صنعت كشاورزی و دامداری، امور تربیتی و . . .


متولدین دهه سوم این ماه افرادی نسبتاً سالم و متعادل، عموماً پرخور و پر‌اشتها، احساساتی و پرهیجان، از لحاظ فیزیكی اغلب چاق و قوی، علاقمند به مهمنی و سورچرانی، اهل معاشرت با افراد خوشگذران، در دوستی پایدار، اغلب بی‌مسئولیت، عموما ً‌تابع هواس نفس، از بحث و جدل گریزان، عموماً جزو طبقه متوسط، خوش برخورد، بذله‎گو، عموماً دارای صفات و گاه مشاغل موروثی، میانه‎رو و محافظه كار، عموماً دارای چند شغل و چند تخصص، گرایش به تمایلات جنسی و جسمانی، پرهیز در برخورد با مشكلات، اما توانان در حل آنها، حراف اما منطقی، عموماً در انتخاب همسر و حتی خرید اشیاء و لوازم، سخت‎گیر و بد سلیقه، طرفدار ثبات شغلی و ثبات زندگی، از لحاظ مالی دارای رفاه نسبی، در امور خانوادگی دوراندیش و مصحلت‌بین، اینان اگر از توجه و دقت خود بهره بگیرند، در اغلب امور موفق خواهند بود.


این افراد اغلب شاغل در امور ساختمان‌سازی، صنایع دستی و كارهای دستی، مشاغل سیاسی، در گروه كارگزاران، قاضیان، مصلحین جامعه و . . . می‎باشند.