اين طرح در بسيارى از بيمارستان‌هاى پيشرفتهٔ دنيا به مورد اجراء گذاشته شده است تخت نوزاد را به‌جائى اينکه در نرسرى (نرسرى: اتاق مخصوص نوزادان بعد از تولد) بگذارند، در همان اتاق مادر قرار مى‌دهند لذا آن را طرح هم اتاقى مادر و نوزاد يا (Rooming in) ناميده‌اند.


به اين ترتيب مادر به محض اينکه از ناراحتى‌هاى زايمان راحت شد، مى‌تواند در همان زايشگاه يا بيمارستان از نوزاد خود مراقبت و پرستارى نموده او را تغذيه کند، حمام دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل به راحتى با پزشکان و پرستاران مشورت نمايد و به موجب اين طرح مادر فرصت خوبى دارد که مسائل زيادى را دربارهٔ نوزاد خود در همان بيمارستان فرا گيرد، از قبيل شناخت اوقات گرسنگى، خواب، گريه و اجابت مزاج طفل و مسائل بهداشتى به‌طورى که وقتى به خانه برمى‌گردد. خصوصاً براى مادران بى‌تجربه، نوزاد يک موجود ناشناخته به‌نظر نخواهد رسيد، همچنين پدر در اين وضع يک شخص غريبه و نا آشنا محسوب نمى‌شود و مى‌تواند فرزند خود را بغل کرده، در امور مراقبت شرکت نمايد. طرح هم اتاقى مادر و نوزاد نه تنها وظايف تيم درمانى را کم نمى‌کند بلکه نظارت و کنترل مادران هنگام مراقبت از نوزاد، خود يکى از مسئوليت‌هاى مهم تيم بهداشتى در طرح هم اتاقى مادر و نوزاد است.