ـ خانواده: Araliaceae

ـ نام علمی: Fatshedera Lizei Anne Miekeـ نیازها:

در مكان پرنور و یا سایه به خوبی رشد می‌كند (كنار پنجره شمالی یا غربی) رطوبت متوسط، به سرما مقاوم است و حداقل دمای مناسب برای آن ۵-۱۰c است. (مخلوط خاك معمول گلدانی) كه همیشه مرطوب باشد ولی غرقابی نگردد، آرالیای بلند نیاز به قیم دارد. از فروردین تا مهر، هر دو هفته یك‌بار كود مایع با غلظت ۳ گرم در لیتر استفاده شود.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه ساقه برگدار به طول ۱۲-۱۴cm در اواسط تابستان امكان‌پذیر است.