”محمد غفاری“ یا همان ”کمال‌الملک“ دوران ناصرالدین‌‌شاه، نقاش بزرگ معاصر ایران، در سال‌های نخست فرمانروائی ناصرالدین‌شاه قاجار در یک دودمان کهن، هنرمند و سرشناس کاشان چشم به جهان گشود. از برجستگان و نام‌آوران این فامیل باید از ”عبدالمطلب غفاری کاشانی، میرزا معزالدین محمد و میرزا ابوالحسن‌خان غفاری“ ملقب به ”صنیع‌الملک“ نقاش معروف دستگاه محمدشاه قاجار و سپس نقاش‌باشی دربار ناصرالدین‌شاه نام برد...

فایل(های) الحاقی

کمال‌الملک بزرگمرد هنر نگارگری در ایران معاصر kamalolmolk.pdf 247 KB application/pdf