آیت‌الله میرزامحمدمهدی غروی اصفهان یکی از فقهای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری است که اندیشه‌های فقهی و اعتقادیش در بسیاری از حوزه‌های دینی عالم شیعه به‌ویژه حوزهٔ علمیه مشهد موجب پدید آمدن حرکت‌هائی پویا گردیده و نظر بسیاری از دانشمندان و دانشجویان علم دین را به خود معطوف داشته است. اهمیت نقش میرزای اصفهانی را در حوزهٔ مشهد باید از دو دیدگاه مختلف بررسی کرد: نخست نقش مهم علمی وی در دو رویکرد فقهی و اعتقادی که در هر دو بخش موجبات تغییراتی بنیادین را در آن حوزهٔ دینی فراهم آورده و دوم حرکت وی در راستای تجدید حیات حوزهٔ مشهد پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه پهلوی از سلطنت ...

فایل(های) الحاقی

گذری بر زندگانی و آثار مرحوم آیت‌الله میرزامهدی اصفهانی mirza mohamad mehdi esfehani.pdf 97 KB application/pdf