به مجموع افراد که به یک گونه تعلق دارند و در مکان مشخصی زندگی می‌کنند جمعیت گفته می‌شود. انواع جمعیت: جمعیت محدود یا فرعی که نسبت به جمعیت کل کشور کوچکتر و محدودتر است. جمعیت اصلی که جمعیت کل جامعه یا کشور را نامند... .

فایل(های) الحاقی

جمعیت و تنظیم خانواده family planning.pdf 1,181 KB application/pdf