جامعهٔ اطلاعاتی یکپارچه، تبلوری مجدد از کلیه فرایندهای متعارف و سنتی و اجتماعی نظیر کسب و کار، آموزش و ... و حتی فعالیت‌های شخصی، نظیر تفریحات و مانند آن در قالبی نوین با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) است.<br /> بررسی دیگر تجارب، بیانگر این واقعیت است که حرکت‌های توسعهٔ ICT که منشأ بخشی یا نهادی داشته و فاقد یک برنامهٔ جامع فرابخشی ملی بوده‌اند به سطح مطلوب کارائی نیانجامیده‌اند. همچنین در برخی موارد نتایج اینگونه حرکت‌ها به‌عنوان بازدارنده و محدودکننده حرکت‌های ملی هم‌افزا مطرح شده‌اند... .

فایل(های) الحاقی

مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران rule.pdf 4,213 KB application/pdf