جمعیت تجمعی از افراد انسانی است که در منطقه‌ای معین به‌طور مستمر و معمولاً به شکل مجموعه‌ای از خانوارها زندگی می‌کنند و پایگاه سیاسی و شرایط ملی و قومی واحدی دارند... تولد در مفهوم جمعیت‌شناسی به معنی تعداد موالید زنده در یک جمعیت خاص و طی یک زمان معین است. اندازه‌گیری زاد و ولد با استفاده از شاخص‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. ساده‌ترین آن میزان خام موالید می‌باشد که نسبت موالید یک‌سال تقویمی یک منطقه را به میانگین آن منطقه در همان سال به‌ازای هزار نفر نشان می‌دهد... .

فایل(های) الحاقی

جمعیت و تنظیم خانواده Family planning.pdf 1,243 KB application/pdf