فناوری اطلاعات نقش مهمی در زندگی شخصی و کاری شهروندان بازی می‌کند و اهمیت آن نیز رو به فزونی است، امروزه حضور رایانه، ارتباطات، اطلاعات رقومی، نرم‌افزارها (یعنی عناصر عصر اطلاعات) را در همه جا مشاهده می‌کنیم. جدای از کسانی که فعالانه در جستجوی فرصت‌هائی برای بیشتر یادگرفتن دربارهٔ فناوری اطلاعات هستند یا آنان که ترجیح می‌دهند ابداً چیزی دربارهٔ فناوری اطلاعات یاد نگیرند، عدهٔ بسیاری هستند که به ارزش بالقوه فناوری اطلاعات در زندگی روزانه خود اذعان دارند و می‌دانند که دستیابی به درک بهتر فناوری اطلاعات برایشان سودمند خواهد بود... .

فایل(های) الحاقی

مقدمه fanavari 1.pdf 61 KB application/pdf
خلاصهٔ اجرائی fanavari 2.pdf 90 KB application/pdf
فصل ۱. چرا باید فناوری اطلاعات بدانیم fanavari 3.pdf 140 KB application/pdf
فصل ۲. چارچوب فکری تبحر در فناوری اطلاعات fanavari 4.pdf 336 KB application/pdf
فصل ۳. موضوعات جنبی fanavari 4.pdf 336 KB application/pdf
فصل ۴. ملاحظات اجرائی fanavari 5.pdf 155 KB application/pdf
پیوست الف (پروژه‌های نمونه) fanavari 6.pdf 203 KB application/pdf
پیوست ب (کار مرتبط) fanavari 8.pdf 173 KB application/pdf
پیوست ج (پرسش‌هائی که دربارهٔ فناوری اطلاعات روی اینترنت ارسال شدند) fanavari 9.pdf 91 KB application/pdf
واژه‌نامه (انگلیسی ـ فارسی) fanavari 10.pdf 57 KB application/pdf