این سوره در مکه نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام اولین آیه‌اش که از حروف مقطعه است، نامگذاری شده است.<br /> مطالب این سوره بر محور عقاید است و تعلیم آن به فرزندان و هدیه کردن ثواب قرائت آن به مردگان سفارش شده است. این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسلام آغاز و با بیان رسالت یه تن از پیامبران الهی ادامه می‌یابد در بخشی از این سوره، به برخی از آیات عظمت پروردگار در هستی به‌عنوان نشانه‌های توحید اشاره شده و در بخش دیگر مسائل مربوط به معاد، سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی‌های بهشت و دوزخ مطرح شده... .

فایل(های) الحاقی

سیمای سورهٔ یس yasin.pdf 358 KB application/pdf